Deklaracja dostępności Działu Studentów Zagranicznych dedykowanej kandydatom zagranicznym

Dział Studentów Zagranicznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Działu Studentów Zagranicznych dedykowanej kandydatom zagranicznym.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-10-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-09.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • w serwisie występują grafiki nieposiadające tekstów alternatywnych - mają one charakter promocyjny,
 • publikacje w formie plików PDF są częściowo dostępne,
 • w serwisie występują podstrony z zaburzoną strukturą nagłówków polegającą na pominięciu poziomów w hierarchii nagłówków. Strona główna oraz część podstron nie posiada zdefiniowanych nagłówków,
 • w serwisie występują elementy o zbyt niskim kontraście,
 • z uwagi na brak widocznego fokusa klawiatury nie ma możliwości nawigacji klawiaturą.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-06-19.
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Szatyłowicz.
 • E-mail: international.students@agh.edu.pl
 • Telefon: +48 12 617 50 92

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biura Rektora AGH
 • Adres: al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
 • E-mail: biuro@agh.edu.pl
 • Telefon: +48 12 617 45 54

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Dostępność wejścia do budynku

Wejście główne do budynku znajduje się przy ul Reymonta 7 (pawilon A-3). Do budynku prowadzą dwa wejścia. Jedno z nich posiada, oprócz schodów, także podjazd dla osób poruszających się na wózkach. Przy wejściu zainstalowany jest domofon w celu kontaktu z portiernią w przypadku zamkniętych drzwi do budynku.

 

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze w budynku zapewniają swobodne poruszanie się. W części komunikacyjnej nie występują różnice poziomów.

Schody nie posiadają specjalnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek wyposażony jest w 1 windę osobową. Winda wyposażona jest w komunikaty głosowe.

 

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych

W budynku znajduje się 3 toalety dla osób z niepełnosprawnościami, zlokalizowane na każdym piętrze budynku.

 

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na parking prowadzi wjazd od ulicy Reymonta 7 (Brama Główna). Wjazd na parking ogranicza szlaban, przy którym znajduje się domofon oraz stanowisko obsługi. Na parkingu wewnętrznym znajduje się jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.

 

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym.

 

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online

W przypadku potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online należy skontaktować się z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych:

Strona: bon.agh.edu.pl
E-mail: bon@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617 46 30