Akty prawne

Regulamin studiów AGH (obowiązujący od 1 października 2019 r.)

Uchwała nr 45/2020 Senatu AGH z dnia 3 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 97/2019 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021

Uchwała nr 179/2020 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 39/2015 Rektora AGH z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zasad podejmowania i odbywania studiów wyższych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie przez osoby niebędące obywatelami polskimi z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 47/2015 Rektora AGH z dnia 17 listopada 2015 r., Zarządzeniem Nr 47/2016 Rektora AGH  z dnia 20 grudnia 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 36/2017 Rektora AGH z dnia 17 lipca 2017 r.

Zarządzenie Nr 33/2020 Rektora AGH z dnia 26 maja 2020 r.

w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021

Załącznik nr 3 (do Zarządzenia Nr 33/2020)

wysokość opłat semestralnych za kształcenie ponoszonych przez cudzoziemców podejmujących studia w AGH na zasadach odpłatności, rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie Nr 29/2019 Rektora AGH z dnia 8 lipca 2019 r. (tekst ujednolicony)

w sprawie Regulaminu pobierania opłat na studiach wyższych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Zarządzenie Nr 50/2020 Rektora AGH z dnia 17 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/2019 Rektora AGH z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu pobierania opłat na studiach wyższych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Zarządzenie Nr 102/2020 Rektora AGH z dnia 11 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia kalendarza rekrutacji zimowej na studia drugiego stopnia w AGH rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2020/2021 dla kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego

Zarządzenie Nr 36/2020 Rektora AGH z dnia 5 czerwca 2020 r.

w sprawie szczegółowych zasad organizacji rekrutacji kandydatów niebędących obywatelami polskimi na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 oraz wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia

Zarządzenie nr 45/2020 Rektora AGH z dnia 14 lipca 2020 r.

w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2020/2021

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.

Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.

Ustawa o cudzoziemcach

Dz. U. 2020 poz. 35 z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (tekst ujednolicony)

    Dz.U. 2018 poz. 1861 z późn. zm.