Akty prawne

Regulamin studiów AGH (obowiązujący od 1 października 2022 r.), PDF, 718 KB

Regulamin studiów AGH (obowiązujący od 1 października 2019 r.), PDF, 693 KB

Uchwała nr 67/2021 Senatu AGH z dnia 30 czerwca 2021 r., PDF, 1,1 MB

w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2022/2023 (t.j. uchwała nr 47/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.)

Zarządzenie nr 39/2015 Rektora AGH z dnia 30 września 2015 r., PDF, 298 KB

w sprawie zasad podejmowania i odbywania studiów wyższych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie przez osoby niebędące obywatelami polskimi z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 47/2015 Rektora AGH z dnia 17 listopada 2015 r., Zarządzeniem Nr 47/2016 Rektora AGH  z dnia 20 grudnia 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 36/2017 Rektora AGH z dnia 17 lipca 2017 r.

Zarządzenie Nr 22/2022 Rektora AGH z dnia 22 marca 2022 r., PDF, 531,20 KB

w sprawie wprowadzenia specjalnych rozwiązań w zakresie kształcenia w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Zarządzenie Nr 37/2022 Rektora AGH z dnia 23 maja 2022 r., PDF, 80 KB

w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

Załącznik nr 3 (do Zarządzenia Nr 37/2022 z dnia 23 maja 2022 r.) PDF, 147 KB

wysokość opłat semestralnych a kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w j. polskim oraz w j. angielskim w AGH dla studentów cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie Nr 29/2019 Rektora AGH z dnia 8 lipca 2019 r. (tekst ujednolicony) PDF, 297 KB

w sprawie Regulaminu pobierania opłat na studiach wyższych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Zarządzenie Nr 50/2020 Rektora AGH z dnia 17 sierpnia 2020 r., PDF, 103 KB

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/2019 Rektora AGH z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu pobierania opłat na studiach wyższych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Zarządzenie Nr 31/2022 Rektora AGH z dnia 5 maja 2022 r., PDF, 126 KB

w sprawie ustalenia kalendarza rekrutacji letniej na studia pierwszego i drugiego stopnia w AGH rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2022/2023 dla kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego

Zarządzenie Nr 40/2022 Rektora AGH z dnia 30 maja 2022 r., PDF, 261 KB

w sprawie szczegółowych zasad organizacji rekrutacji kandydatów niebędących obywatelami polskimi na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2022/2023 oraz wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia

Zarządzenie nr 27/2021 Rektora AGH z dnia 17 maja 2021 r., PDF, 71,6 KB

w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2021/2022

Zarządzenie nr 39/2022 Rektora AGH z dnia 27 maja 2022 r., PDF, 116 KB

w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2022/2023

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r., PDF, 162 MB

Dz.U. 2022 poz. 574 z późn. zm.

Ustawa o cudzoziemcach, PDF, 2, 2 MB

t.j. Dz. U. 2021 poz. 2354 z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (tekst ujednolicony) PDF, 506 KB

    Dz.U. 2018 poz. 1861 z późn. zm.