Zdrowie i bezpieczeństwo

Przed przyjazdem do Polski

Cudzoziemiec wjeżdżający do Polski jest zobowiązany posiadać oraz okazać na żądanie dokument potwierdzający posiadanie: 

·    ubezpieczenia zdrowotnego w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia lub 

·    podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, ważnego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu w Polsce w związku z koniecznością podróży powrotnej z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku.  

UWAGA: Podróżne ubezpieczenie medyczne wystawia ubezpieczyciel zapewniający całodobową usługę centrum alarmowego umożliwiającą zgłoszenie zdarzenia podlegającego odpowiedzialności ubezpieczyciela:

1) mający siedzibę lub oddział w Polsce, państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo

2) niemający siedziby lub oddziału w Polsce, państwie członkowskim UE, państwie członkowskim EFTA – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, ale który spełnia dodatkowo następujące warunki:

a) publikuje wyniki audytu działalności wykonanego przez uznany międzynarodowy podmiot audytowy wskazujące na rzeczywistą możliwość zaspokajania roszczeń wobec ubezpieczyciela przysługujących podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski,

b) co najmniej w okresach półrocznych publikuje dane na temat sumy zebranych składek oraz wielkości wypłat w danym rodzaju ubezpieczeń.

Informacja o ubezpieczycielach i oferowanych przez nich ubezpieczeniach spełniających wyżej wymienione warunki dostępna jest na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 

podstawa prawna: Ustawa o cudzoziemcach

Po przyjeździe do Polski

Obywatele UE i EFTA

Studenci mogą korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ważnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Takie osoby powinny przez wyjazdem wyposażyć się w Kartę EKUZ.

Aby uzyskać podstawową opiekę należy udać się do lekarza, który podpisał umowę z NFZ oraz okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub certyfikat zastępczy. Podstawowa opieka zdrowotna obejmuje badania i poradę udzieloną przez lekarza pierwszego kontaktu. Lekarz może także skierować pacjenta na badania diagnostyczne, do specjalisty lub do szpitala.  

 

Nagłe przypadki: W razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia należy wezwać pogotowie ratunkowe lub zgłosić się bezpośrednio do szpitala, w szczególności na szpitalny oddział ratunkowy (SOR). W szpitalu należy okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub certyfikat zastępczy.  

·       z telefonów stacjonarnych: 999 

·       z telefonów komórkowych: 112   

 

Więcej o Karcie i leczeniu obywateli państw UE i EFTA w Polsce na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Obywatele UE lub EFTA, którzy nie posiadają tytułu do ubezpieczenia w kraju zamieszkania - zgłaszani są do ubezpieczenia przez Uczelnię na zasadach obowiązujących studentów polskich. Więcej informacji można uzyskać w Dziale Spraw Studenckich (dss@agh.edu.pl).

Obywatele spoza UE i EFTA

Obywatele innych państw korzystający z usług opieki medycznej na terytorium Polski muszą płacić za świadczenia medyczne.  

Jednakże, dzięki odpowiedniej polisie ubezpieczenia medycznego, np. wymaganej do uzyskania wizy, koszty opieki medycznej mogą zostać rozliczone z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Studenci mogą również dobrowolnie ubezpieczyć się w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz samodzielnie opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W celu podpisania umowy należy zgłosić się do NFZ Kraków (kontakt: www.nfz-krakow.pl/kontakt).

Więcej o dobrowolnym ubezpieczeniu w NFZ na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia

Obywatele spoza UE i EFTA  - posiadający ważną Kartę Polaka lub oficjalnie uznani za studentów polskiego pochodzenia

podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, a składkę na ubezpieczenie zdrowotne odprowadza Uczelnia. Więcej informacji można znaleźć na stronie Działu Spraw Studenckich AGH. W sprawie szczegółów zachęcamy do kontaktu z tym Działem (dss@agh.edu.pl).

 

Więcej na temat finansowania leczenia cudzoziemców w Polsce na stronie Ministerstwa Zdrowia.