Zdrowie i bezpieczeństwo

Dostęp do opieki zdrowotnej

Obywatele innych państw korzystający z usług opieki medycznej na terytorium Polski muszą płacić za świadczenia medyczne.

 

Jednocześnie, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy o cudzoziemcach (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 35, z późn. zm.), cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany posiadać oraz okazać na żądanie dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) lub posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, ważnego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością podróży powrotnej z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku.

 

Do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w Polsce mają prawo osoby uprawnione do opieki zdrowotnej na podstawie przepisów wspólnotowych o koordynacji.

 

Przysługuje ono świadczeniodawcom, którzy zawarli umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Takie osoby powinny przed wyjazdem wyposażyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

 

Więcej o Karcie na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Podstawowa opieka lekarska

Aby uzyskać podstawową opiekę należy udać się do lekarza, który podpisał umowę z NFZ oraz okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub certyfikat zastępczy. Podstawowa opieka zdrowotna obejmuje badania i poradę udzieloną przez lekarza pierwszego kontaktu. Lekarz może także skierować pacjenta na badania diagnostyczne, do specjalisty lub do szpitala.

Nagłe przypadki

W razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia należy wezwać pogotowie ratunkowe lub zgłosić się bezpośrednio do szpitala, w szczególności na szpitalny oddział ratunkowy (SOR). W szpitalu należy okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub certyfikat zastępczy.

 

  • z telefonów stacjonarnych: 999
  • z telefonów komórkowych: 112

 

Więcej informacji na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Przydatne informacje dotyczące opieki medycznej w przypadku cudzoziemców można znaleźć na stronie: www.migrant.info.pl.