NAWA - oferta wyjazdowa dla studentów

Ogłoszenie o naborze nr   25/2019 z dnia 17.10.2019 r.

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej  z 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 11 sierpnia 2017 r. poz. 1530 ze zm.) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta wyjazdowa  na rok akademicki 2020/21.

Cel Programu

Celem Programu jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej realizacja poprzez wymianę osobową studentów i pracowników naukowych w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską a wskazanymi w regulaminie Programu krajami partnerskimi oraz współpracę bilateralną na poziomie krajowym lub resortowym.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 5 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim – w zależności od zapisów umowy lub oferty stypendialnej, w oparciu o którą odbywa się współpraca. Jeśli umowa międzynarodowa przewiduje wypłatę stypendium przez stronę wysyłającą, Program zapewnia finansowanie stypendium na pokrycie kosztów utrzymania Beneficjenta związanych z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym w wysokości uzależnionej od kraju pobytu oraz etapu kariery akademickiej Beneficjenta. W przypadku, gdy umowa międzynarodowa przewiduje wypłatę stypendium przez stronę przyjmującą, wypłata stypendium dokonywana jest przez stronę przyjmującą, w trybie i wysokości przewidzianej przepisami kraju przyjmującego.

 

Zobacz informacje o programie na stronie: NAWA

Regulamin programu

Termin składania wniosków

Nabór wniosków odbywa się w okresie od dnia 17 października 2019 r. do dnia 20 grudnia 2019 r. do godz. 15:00 (chyba, że nabór wniosków do danego kraju przewiduje inaczej), wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login

 

Ogłoszenie wyników naboru po stronie polskiej nastąpi do 31 marca 2019 roku (chyba, że nabór wniosków do danego kraju przewiduje inaczej).

 

Wzory umów

 

Przewidywana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu w roku akademickim 2020/21 wynosi ok. 2 000 000 zł.