ENIC / NARIC

Sieć ENIC (European Network of Information Centres)

Sieć ENIC (European Network of Information Centres on academic recognition and mobility) została utworzona przez Radę Europy i UNESCO w celu wdrożenia postanowień Konwencji Lizbońskiej oraz w celu ogólnego rozwoju polityki w zakresie uznawania wykształcenia. Sekretariat sieci prowadzony jest wspólnie przez Radę Europy oraz UNESCO/CEPES.

 

Sieć ENIC tworzą narodowe ośrodki informacji krajów będących stroną Europejskiej Konwencji Kulturowej lub należących do Regonu Europy UNESCO. Ośrodki te powoływane są przez odpowiednie organy państwowe poszczególnych krajów. Wielkość i kompetencje ośrodków mogą być różne, jednak z założenia udzielają one informacji na temat:

  • możliwości uznania zagranicznych dokumentów o wykształceniu i innych kwalifikacji,
  • krajowych i zagranicznych systemów edukacji,
  • możliwości podjęcia studiów za granicą, włączając w to informacje na temat kredytów studenckich i stypendiów, jak również praktyczne rady związane z mobilnością akademicką i uznawaniem wykształcenia.

 

Sieć ENIC kooperuje blisko z funkcjonującą na terenie Unii Europejskiej siecią NARIC.

Sieć NARIC (National Academic Recognition Information Centres)

Sieć NARIC powstała w 1984 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej. Jej celem jest rozwój współpracy w zakresie wzajemnej uznawalności wykształcenia w krajach członkowskich Unii Europejskiej, EOG, innych krajów centralnej i wschodniej Europy oraz Cypru. Sieć jest częścią wspólnotowego programu SOCRATES/ERASMUS, który wspomaga wymianę studentów i wykładowców pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego krajów zrzeszonych.

 

Wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, EOG, krajów centralnej i wschodniej Europy oraz Cypru utworzyły ośrodki, które wspomagają i promują mobilność studentów, kadry wykładowczej i badaczy poprzez rzetelne udzielanie porad i informacji dotyczących uznawania zagranicznych dyplomów oraz okresów studiów odbytych za granicą. Głównymi odbiorcami tych informacji są uczelnie wyższe, studenci, rodzice, wykładowcy oraz potencjalni pracodawcy.

 

Ośrodki NARIC zostały utworzone przez odpowiednie ministerstwa nadzorujące edukację, ale zakres ich działania może być różny w poszczególnych państwach. W większości krajów instytucje szkolnictwa wyższego cechuje duża autonomia działania, co oznacza, że uczelnie same ustalają zasady rekrutacji na studia osób legitymujących się zagranicznymi dyplomami oraz zasady ewentualnego zaliczania na poczet prowadzonych przez nie studiów przedmiotów zaliczonych na zagranicznej uczelni. Dlatego też większość ośrodków NARIC nie wydaje decyzji, lecz udziela informacji na temat obcych systemów edukacji i zagranicznych dokumentów o wykształceniu.

 

Rolę polskiego ośrodka ENIC-NARIC pełni Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA):

 

UZNANIE ZAGRANICZNEGO DYPLOMU

KONTAKT