Nostryfikacja zagranicznego dyplomu w celu ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w Polsce

Nostryfikacja jest to procedura prowadząca do określenia polskiego odpowiednika zagranicznego dyplomu lub stopnia naukowego.

 

Sprawdź, czy twój dyplom uprawnia do dalszego kształcenia w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej.

 

Jeżeli twój dyplom uprawnia do kontynuacji kształcenia na studiach wyższego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała, uprawnia on również do kontynuacji kształcenia na odpowiednim poziomie (np. studiach drugiego stopnia) w Polsce. Podstawę prawną do uznania dyplomu stanowi wtedy art. 326 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Uwaga! Dyplomy potwierdzające ukończenie studiów wyższych za granicą nie uprawniają do kontynuacji kształcenia w Polsce jeżeli:

  • instytucja, która go wydała, lub instytucja, w której było prowadzone kształcenie:

  • nie działa w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa lub

  • w rozumieniu prawa wewnętrznego państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa ta instytucja, w dniu wydania dyplomu nie była akredytowaną uczelnią lub realizowała program studiów nieposiadający akredytacji;

  • program studiów albo jego część realizowano niezgodnie z przepisami państwa, w którym było prowadzone kształcenie.

Akty prawne:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. PDF, 337 KB

w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie

Zarządzenie Nr 53/2021 Rektora AGH z dnia 10 września 2021 r., PDF, 154 KB

w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2021, DOC, 128 KB

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 53/2021, DOC, 125 KB