Uznanie świadectwa

Uznanie świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenie wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty

Organami właściwymi do przeprowadzenia procedury uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenie wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty są - w przypadku uznania świadectw szkolnych i świadectw maturalnych - wojewódzkie kuratoria oświaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o uznanie dokumentu, a w przypadku jego braku, właściwe ze względu na siedzibę instytucji, w której zamierza przedłożyć świadectwo.

 

Adresy kuratorów znajdziesz na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

Informacja ze strony Krakowskiego Kuratorium Oświaty:

 

Uznanie świadectwa wydanego za granicą

Potwierdzenie wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych za granicą

 

Wykształcenie średnie oraz uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe potwierdzają w Rzeczypospolitej Polskiej:

 

 • świadectwa i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach,

  Dotyczy to świadectw maturalnych uzyskanych w następujących państwach*: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

  * Jeżeli na świadectwie brak jest informacji o uzyskanych uprawnieniach do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie w państwie w którego systemie edukacji wydano świadectwo, w tym o uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe oraz o zakresie tych uprawnień, należy wraz ze świadectwem dostarczyć osobny dokument, który może być wydany przez:

  - szkołę lub instytucję edukacyjną, która wydała świadectwo, albo

  - władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

 • dyplomy IB (International Baccalaureate) wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie,

 • dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10),

 • świadectwa objęte umowami międzynarodowymi (wykaz umów).

 

Świadectwa wymienione w punktach 1 – 4 uznawane są w Polsce z mocy prawa.

 

Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty