WSKAŹNIK REKRUTACJI

 

Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w AGH jest wskaźnik rekrutacji, na podstawie którego sporządzane są listy rankingowe kandydatów.

Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji oraz wyliczania wskaźnika rekrutacyjnego określa Uchwała Senatu nr 45/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 r.

Rekrutacja na studia I stopnia

W przypadku świadectwa zagranicznego, gdy na dokumencie nie został określony poziom egzaminu,  jego wynik będzie uznany  jako równoważny poziomowi podstawowemu polskiego egzaminu maturalnego.

W krajach, w których kandydat może zdawać egzamin zewnętrzny jako dodatkowy egzamin kwalifikacyjny na studia pierwszego stopnia, wynik takiego  egzaminu może być uznany za równoważny poziomowi rozszerzonemu polskiego egzaminu maturalnego. Konieczne jest wtedy załączenie do systemu e-Rekrutacja skanu dokumentu potwierdzającego wyniki tego egzaminu.

Rekrutacja na studia II stopnia

Wskaźnik rekrutacji wyliczany jest na podstawie:

  •      średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz
  •       wyniku egzaminu wstępnego przeprowadzanego wyłącznie on-line.

W przypadku kandydata legitymującego się dokumentem (dyplomem) uzyskanym poza granicami Polski, dającym prawo do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w Polsce, dokonuje się przeliczenia  średniej ocen na skalę obowiązującą w AGH.

Egzamin wstępny oceniany będzie w skali 0-100  pkt., przy czym uzyskanie mniej niż 50 pkt. eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Dla absolwentów AGH, w przypadku kontynuacji studiów, podstawą wyliczenia wartości składnika E wskaźnika rekrutacji może być wynik egzaminu kierunkowego składanego na studiach pierwszego stopnia.