WSKAŹNIK REKRUTACJI

Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w AGH jest wskaźnik rekrutacji, na podstawie którego sporządzane są listy rankingowe kandydatów.

Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji oraz wyliczania wskaźnika rekrutacyjnego określa Uchwała Senatu nr 67/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. (PDF, 1,1 MB).

W przypadku rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 szczegółowe zasady rekrutacji oraz wyliczania wskaźnika rekrutacyjnego określa Uchwała Senatu nr 62/2022 z dnia 25 maja 2022 r. (PDF, 781 KB)

 

Rekrutacja na studia I stopnia

W przypadku świadectwa zagranicznego, gdy na dokumencie nie został określony poziom egzaminu,  jego wynik będzie uznany  jako równoważny poziomowi podstawowemu polskiego egzaminu maturalnego.

W krajach, w których kandydat może zdawać egzamin zewnętrzny jako dodatkowy egzamin kwalifikacyjny na studia pierwszego stopnia, wynik takiego  egzaminu może być uznany za równoważny poziomowi rozszerzonemu polskiego egzaminu maturalnego. Konieczne jest wtedy załączenie do systemu e-Rekrutacja skanu dokumentu potwierdzającego wyniki tego egzaminu.

 

TABELA: Egzaminy zewnętrzne, zdawane w krajach wydających świadectwo dojrzałości lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, jako równoważne wynikom egzaminów maturalnych zdawanych na poziomie rozszerzonym

L.p.Kraj wydania dokumentudokument, z którego wyniki przeliczane są jako odpowiedniki polskiego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym

 

1

 

Białoruś

 

Цэнтралізаванае тэставанне (ЦТ) - uznawane są wyniki z egzaminów zdawanych do 5 lat wstecz

 

 

2

 

Hiszpania

 

Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) – Selectividad,

Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU)/Evaluación para el Acceso a la Universidad (EVAU)

 

 

3

 

Kazachstan

 

Единое национальное тестирование (ЕНТ) - uznawane są wyniki uzyskane do 5 lat wstecz

 

 

4

 

Nigeria

 

Unified Tertiary Matriculation Examination (UTME)

 

 

 

5

 

 

Rosja

 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) - matematyka poziom rozszerzony, pozostałe przedmioty

- uznawane są wyniki uzyskane do 5 lat wstecz

 

 

6

 

Ukraina

 

Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) (ZNO) –

uznawane są wyniki uzyskane do 5 lat wstecz

 

 

7

 

Wietnam

 

Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia

 

 

Progi punktowe

Sprawdź progi punktowe na stronie https://rekrutacja.agh.edu.pl/kierunki-studiow/#progi-punktowe

Rekrutacja na studia II stopnia

Wskaźnik rekrutacji wyliczany jest na podstawie:

  •      średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz
  •       wyniku egzaminu wstępnego przeprowadzanego wyłącznie on-line.

W przypadku kandydata legitymującego się dokumentem (dyplomem) uzyskanym poza granicami Polski, dającym prawo do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w Polsce, dokonuje się przeliczenia  średniej ocen na skalę obowiązującą w AGH.

Egzamin wstępny oceniany będzie w skali 0-100  pkt., przy czym uzyskanie mniej niż 50 pkt. eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Dla absolwentów AGH, w przypadku kontynuacji studiów, podstawą wyliczenia wartości składnika E wskaźnika rekrutacji może być wynik egzaminu kierunkowego składanego na studiach pierwszego stopnia.

Ważna informacja o dyplomie

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera kandydat musi posiadać tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub tytuł równoważny - w przypadku dokumentów wydanych zagranicą, konieczne jest posiadanie tytułu Bachelor of Science/Bachelor of Engineering (lub równoważnego).

W przypadku braku dyplomu z ww. tytułem, dyplom i transkrypt kandydata zostaną zweryfikowane przez Dziekana Wydziału, który może je zaakceptować z lub bez wyznaczania różnic programowych.