WSKAŹNIK REKRUTACJI

Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w AGH jest wskaźnik rekrutacji, na podstawie którego sporządzane są listy rankingowe kandydatów.

W przypadku rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 szczegółowe zasady rekrutacji oraz wyliczania wskaźnika rekrutacyjnego określa Uchwała Senatu nr 62/2022 z dnia 25 maja 2022 r. (PDF, 781 KB)

Sprawdź też na rok akademicki 2024/2025: Uchwała nr 93/2023 Senatu AGH z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2024/2025 (PDF, 603 KB).

Rekrutacja na studia I stopnia

W przypadku świadectwa zagranicznego, gdy na dokumencie nie został określony poziom egzaminu,  jego wynik będzie uznany  jako równoważny poziomowi podstawowemu polskiego egzaminu maturalnego.

W krajach, w których kandydat może zdawać egzamin zewnętrzny jako dodatkowy egzamin kwalifikacyjny na studia pierwszego stopnia, wynik takiego  egzaminu może być uznany za równoważny poziomowi rozszerzonemu polskiego egzaminu maturalnego. Konieczne jest wtedy załączenie do systemu e-Rekrutacja skanu dokumentu potwierdzającego wyniki tego egzaminu.

 

TABELA: Egzaminy zewnętrzne, zdawane w krajach wydających świadectwo dojrzałości lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, jako równoważne wynikom egzaminów maturalnych zdawanych na poziomie rozszerzonym

L.p.Kraj wydania dokumentudokument, z którego wyniki przeliczane są jako odpowiedniki polskiego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym

 

1

 

Białoruś

 

Цэнтралізаванае тэставанне (ЦТ) - uznawane są wyniki z egzaminów zdawanych do 5 lat wstecz

 

 

2

 

Hiszpania

 

Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) – Selectividad,

Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU)/Evaluación para el Acceso a la Universidad (EVAU)

 

 

3

 

Kazachstan

 

Единое национальное тестирование (ЕНТ) - uznawane są wyniki uzyskane do 5 lat wstecz

 

 

4

 

Nigeria

 

Unified Tertiary Matriculation Examination (UTME)

 

 

 

5

 

 

Rosja

 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) - matematyka poziom rozszerzony, pozostałe przedmioty

- uznawane są wyniki uzyskane do 5 lat wstecz

 

 

6

 

Ukraina

 

Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) (ZNO) –

uznawane są wyniki uzyskane do 5 lat wstecz

 

 

7

 

Wietnam

 

Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia

 

Progi punktowe

Progi punktowe (wartość wskaźnika rekrutacji W) kwalifikujące na studia stacjonarne I stopnia w AGH w roku akademickim 2023/2024 (1 cykl rekrutacyjny)

Progi punktowe w kolejnych cyklach rekrutacyjnych mogą ulec zmianie. Wartość progu punktowego kwalifikującego na określony kierunek zależny jest od liczby pozostałych miejsc, liczby złożonych deklaracji oraz od wartości wskaźnika rekrutacji W kandydatów na określony kierunek studiów.

Wydział Kierunek studiów Minimalna wartość wskaźnika rekrutacji kwalifikująca
do wpisu na listę studentów
GGiOŚ Inżynieria i Analiza Danych 994
EAIiIB Automatyka i Robotyka 992
EAIiIB Informatyka i Systemy Inteligentne 988
H Informatyka Społeczna 988
IEiT Teleinformatyka 980
GGiOŚ Geoinformatyka 962
Z Informatyka i Ekonometria 960
H Kulturoznawstwo 948
IEiT+EAIiIB Informatyka 943
IEiT Cyberbezpieczeństwo 930
H Socjologia 914
Z Zarządzanie 908
IMiIP Informatyka Techniczna 892
IMiR Automatyka Przemysłowa i Robotyka 890
IEiT+H+IMiC Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce 880
FiIS Informatyka Stosowana 868
EAIiIB Inżynieria Biomedyczna 848
FiIS Fizyka Medyczna 820
FiIS Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce 820
FiIS+IMiC Nanoinżynieria Materiałów 820
WNiG Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe 814
EAIiIB Computer Science 796
IMiR Mechanika i Budowa Maszyn 790
EAIiIB Elektrotechnika 784
IEiT Elektronika 784
IEiT Elektronika i Telekomunikacja 784
MS Matematyka 762
GGiOŚ Geoturystyka 751
Z Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 728
GGiOŚ Ekologiczne Źródła Energii 722
IMiIP Inżynieria Obliczeniowa 700
IMiIP Inżynieria Metali 692
GGiOŚ Inżynieria i Ochrona Środowiska 683
FiIS Fizyka Techniczna 682
FiIS Computer Physics 658
IEiT Electronics and Telecommunications 658
IMiR Inżynieria Mechatroniczna 632
EAIiIB Mikroelektronika w Technice i Medycynie 584
ILiGZ Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi 580
ILiGZ Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych 580
IMiIP Edukacja Techniczno-Informatyczna 570
IMiR Mechatronic Engineering 558
EiP+IMiC Technologia Chemiczna 556
IMiC Ceramika 556
GGiIŚ Informatyka Geoprzestrzenna  532
ILiGZ Budownictwo 530
EiP Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią 512
WNiG Inżynieria Naftowa i Gazownicza 498
IMiR Inżynieria Akustyczna 494
IMiR Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa 439
ILiGZ Inżynieria Górnicza 420
IMiR Mechanical Engineering 404
EiP Energetyka 350

Rekrutacja na studia II stopnia

Wskaźnik rekrutacji wyliczany jest na podstawie:

  •      średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz
  •       wyniku egzaminu wstępnego przeprowadzanego wyłącznie on-line.

W przypadku kandydata legitymującego się dokumentem (dyplomem) uzyskanym poza granicami Polski, dającym prawo do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w Polsce, dokonuje się przeliczenia  średniej ocen na skalę obowiązującą w AGH.

Egzamin wstępny oceniany będzie w skali 0-100  pkt., przy czym uzyskanie mniej niż 50 pkt. eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Dla absolwentów AGH, w przypadku kontynuacji studiów, podstawą wyliczenia wartości składnika E wskaźnika rekrutacji może być wynik egzaminu kierunkowego składanego na studiach pierwszego stopnia.

Ważna informacja o dyplomie

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera kandydat musi posiadać tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub tytuł równoważny - w przypadku dokumentów wydanych zagranicą, konieczne jest posiadanie tytułu Bachelor of Science/Bachelor of Engineering (lub równoważnego).

W przypadku braku dyplomu z ww. tytułem, dyplom i transkrypt kandydata zostaną zweryfikowane przez Dziekana Wydziału, który może je zaakceptować z lub bez wyznaczania różnic programowych.