Wymagane dokumenty

na studia I stopnia

 1. skan dokumentu ukończenia szkoły średniej wraz z legalizacją (lub apostille)* uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którym wydano wymieniony dokument

 2. skan suplementu z ocenami

 3. skan oficjalnego dokumentu potwierdzającego znajomość języka, w jakim prowadzone będą studia (polski lub angielski)

 4. skan strony paszportu ze zdjęciem i danymi osobowymi
 5. skan fotografii w stroju oficjalnym, na jasnym tle

 

* z obowiązku przedłożenia apostille zwolnione są dyplomy International Baccalaureate i European Baccalaureate

 

UWAGA: Jeżeli na etapie wpisu na studia będziesz niepełnoletni, zapoznaj się z zasadami wpisu kandydata niepełnoletniego (PDF, 241 KB).

na studia II stopnia

 1. skan dyplomu ukończenia studiów wyższych z legalizacją (lub apostille), uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w uczelniach każdego typu w państwie, w którym wydano wymieniony dokument

 2. skan suplementu z ocenami bądź innego oficjalnego dokumentu obejmującego przedmioty zaliczone przez kandydata na odbytych dotychczas studiach obejmujący wykłady, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne, seminaria, projekty itp. wraz z uzyskanymi ocenami

 3. skan strony paszportu ze zdjęciem i danymi osobowymi
 4. skan fotografii w stroju oficjalnym, na jasnym tle

 

Dokumenty językowe

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia w języku polskim dokumentami potwierdzającymi znajomość języka studiów są:

 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;

 • certyfikat albo zaświadczenie ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na poziomie min. B-2;

 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie min. B-2 (http://certyfikatpolski.pl/system-certyfikacji/panstwowa-komisja/);

 • zaświadczenie wydane przez Studium Języków Obcych AGH potwierdzające użytkowanie języka polskiego na poziomie min. B-2 w rozumieniu Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; 

 • certyfikat albo zaświadczenie potwierdzające znajomość języka polskiego na poziomie min. B2 w rozumieniu Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego wydane przez szkołę językową albo inną instytucję edukacyjną prowadzącą kursy języka polskiego;

 • dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej pierwszego stopnia) prowadzonych w języku polskim albo zaświadczenie o ukończeniu studiów oraz uzyskanym tytule zawodowym wraz z adnotacją uczelni o języku wykładowym w przypadku gdy dyplom nie został jeszcze kandydatowi wydany.

  UWAGA! W przypadku niezałączenia skanu wymaganego dokumentu kandydat przystępuje do egzaminu z języka polskiego on-line. Terminy egzaminów dostępne są w kalendarzu rekrutacji. Szczegóły będą dostępne w systemie e-Rekrutacja.

 

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia w języku angielskim dokumenty potwierdzające znajomość języka studiów są wymienione w zakładce Certyfikaty języka angielskiego.

UWAGA! W przypadku niezałączenia skanu wymaganego dokumentu kandydat przystępuje do egzaminu z języka angielskiego on-line (PDF, 61 KB). Terminy egzaminów dostępne są w kalendarzu rekrutacji. Szczegóły będą dostępne w systemie e-Rekrutacja.

Tłumaczenia dokumentów

Na etapie postępowania kwalifikacyjnego dokumenty powinny być załączone w formie skanów oryginałów przesłanych poprzez formularz rejestracyjny, z tym że jeśli zostały złożone w j. obcym, to Dział Studentów Zagranicznych może zażądać tłumaczenia na język polski sporządzonego przez:

 • osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub

 • osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskiej Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub

 • konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo lub dyplom, lub

 • akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo lub dyplom i przedłożonego najpóźniej przy dokonywaniu wpisu na studia.