WYSOKOŚĆ OPŁAT SEMESTRALNYCH ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA DLA STUDENTÓW CUDZOZIEMCÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

 

 

UWAGA

Opłata za studia wnoszona jest w okresach semestralnych, jednorazowo z góry:

 • do 30 września za semestr zimowy i
 • do 15 marca za semestr letni,

z tym że opłatę za pierwszy semestr, w przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym, student zobowiązany jest wnieść w terminie nie później niż do 15 października.


(opłaty mogą być wnoszone w przeliczeniu na złote polskie według kursu średniego euro Narodowego Banku Polskiego w dniu wpłaty)

 


 
 
 
WYDZIAŁ / KIERUNEK
 
studia
w j. polskim
 
 
studia
w j. angielskim
 

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
 

Budownictwo

1500 EUR

1500 EUR

-

-

Inżynieria Bezpieczeństwa - 1500 EUR - -

Inżynieria Górnicza

1500 EUR

1500 EUR

-

1500 EUR

Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi 

1500 EUR

1500 EUR

-

-

Inżynieria Kształtowania Środowiska

1500 EUR

1500 EUR

-

-

Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych 1500 EUR 1500 EUR - -


Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 

Edukacja Techniczno-Informatyczna

1300 EUR

1300 EUR

-

-

Informatyka Techniczna

1300 EUR

1300 EUR

-

-

Inżynieria Ciepła

-

1300 EUR

-

-

Inżynieria Metali

1300 EUR

1300 EUR

-

-

Inżynieria Obliczeniowa

1300 EUR

-

-

-

Inżynieria Procesów Przemysłowych 1300 EUR - - -
Metallurgical Engineering - - - 2300 EUR

Metalurgia

-

1300 EUR

-

-


Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
 

Automatyka i Robotyka

1400 EUR

1800 EUR

-

2100 EUR
Computer Science - - 2000 EUR -

Elektrotechnika

1400 EUR

1800 EUR

-

2100 EUR

Informatyka i Systemy Inteligentne 1500 EUR 1800 EUR - 2100 EUR

Inżynieria Biomedyczna

1400 EUR

1800 EUR

-

-

Mikroelektronika w Technice
i Medycynie

1400 EUR

1800 EUR

-

-


Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 

Cyberbezpieczeństwo 1500 EUR - - -

Elektronika

1500 EUR

-

-

-

Elektronika i Telekomunikacja

1500 EUR

1500 EUR

1750 EUR

2000 EUR

Informatyka1

1500 EUR

1800 EUR

-

-

Informatyka - Data Science - 1800 EUR - -
Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce2 1500 EUR - - -

Teleinformatyka

1500 EUR

1800 EUR

-

-


Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
 

Automatyka Przemysłowa i Robotyka

1200 EUR

1300 EUR

-

-

Inżynieria Akustyczna

1575 EUR

1800 EUR

-

-

Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa

1500 EUR

-

-

-

Mechanika i Budowa Maszyn

1075 EUR

1450 EUR

-

-

Inżynieria Mechatroniczna

1500 EUR

1625 EUR

1725 EUR

2100 EUR


Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
 

Ekologiczne Źródła Energii

1250 EUR

1500 EUR

-

-

Geofizyka

1250 EUR

1500 EUR

-

1750 EUR

Geoinformatyka 1250 EUR 1500 EUR - -

Geologia Stosowana

1250 EUR

1500 EUR

-

1750 EUR

Geoturystyka

1250 EUR

1500 EUR

-

-

Inżynieria i Analiza Danych

1250 EUR

-

-

-

Inżynieria i Ochrona Środowiska

1250 EUR

1500 EUR

-

-


Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
 

Geodezja i Kartografia

1250 EUR

1500 EUR

-

-

Informatyka Geoprzestrzenna

1250 EUR

1500 EUR

-

-

Inżynieria i Monitoring Środowiska 1250 EUR 1500 EUR - -
Zmiany Klimatu - Przeciwdziałanie i Adaptacja - 1500 EUR - -


Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 

Ceramika

1500 EUR

2000 EUR

-

-

Chemia Budowlana

1500 EUR

-

-

-

Technologia Chemiczna3

1500 EUR

2000 EUR

-

2200 EUR

Chemia w Kryminalistyce - 2500 EUR - -
Inżynieria Materiałowa 1500 EUR 2000 EUR - 2200 EUR


Odlewnictwa
 

Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich 

1250 EUR

1500 EUR

-

-

Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne 1250 EUR 1500 EUR - -
Materiały i Technologie dla Energetyki i Lotnictwa - 1500 EUR - -
Technologie Przemysłu 4.04 1500 EUR - - -


Metali Nieżelaznych
 

Inżynieria Metali Nieżelaznych

1500 EUR

1500 EUR

-

2000 EUR

Inżynieria Produkcji i Jakości

1500 EUR

1500 EUR

-

-

Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych - 1500 EUR - -
Modern Materials Design and Application - - - 2000 EUR

Recykling i Metalurgia

-

1500 EUR

-

-


Wiertnictwa, Nafty i Gazu
 

Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe

1250 EUR

1400 EUR

-

-

Inżynieria Naftowa i Gazownicza

1250 EUR

1400 EUR

-

1950 EUR


Zarządzania
 

Informatyka i Ekonometria

1500 EUR

1500 EUR

-

-

Zarządzanie

1500 EUR

1500 EUR

-

2000 EUR

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

1500 EUR

1500 EUR

-

-


Energetyki i Paliw
 

Energetyka

1300 EUR

2000 EUR

-

2200 EUR

Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią 1500 EUR 2000 EUR - 2200 EUR
Energetyka Wodorowa - 2000 EUR - -

Nowoczesne Technologie Paliwowe

1500 EUR

2000 EUR

-

-

Energy and Environmental Engineering - - - 2200 EUR


Fizyki i Informatyki Stosowanej
 

Fizyka Medyczna

1800 EUR

1800 EUR

-

-

Fizyka Techniczna

1800 EUR

1800 EUR

-

-

Informatyka Stosowana

1800 EUR

1800 EUR

-

-

Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce 1800 EUR 1800 EUR - -
Nanoinżynieria Materiałów5 1800 EUR - - -


Matematyki Stosowanej
 

Matematyka

1250 EUR

1500 EUR

-

-


Humanistyczny
 

Kulturoznawstwo

800 EUR

800 EUR

-

-

Socjologia

800 EUR

800 EUR

-

1500 EUR

Informatyka Społeczna 1000 EUR 1000 EUR - -

1 kierunek prowadzony wspólnie na studiach pierwszego stopnia przez Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz przez Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

2 kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Wydział Humanistyczny oraz Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

3 kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz przez Wydział Energetyki i Paliw

4 kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Odlewnictwa oraz Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

5 kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 

Opłaty za studia - ważne informacje

Cudzoziemcy przyjmowani są na studia w Akademii Górniczo-Hutniczej na warunkach odpłatności.

 

Uczelnia nie pobiera opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim od cudzoziemców wymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj. od:

 • cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771), t.j. zezwolenia na pobyt czasowy wydanego:

 • w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1);

 • w związku z posiadaniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego udzielone przez INNE PAŃSTWO UE (art. 186 ust. 1 pkt 3);

 • w związku z tym, że cudzoziemiec jest członkiem rodziny osoby posiadającej zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego udzielone przez INNE PAŃSTWO UE (art. 186 ust. 4);

 • cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1 (oficjalny certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego http://certyfikatpolski.pl/system-certyfikacji/panstwowa-komisja/);

 • posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

 • cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • cudzoziemca któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, tj. zezwolenia na pobyt czasowy wydanego:

 • w celu prowadzenia badań naukowych (art. 151 ust. 1)

 • w celu mobilności długoterminowej naukowca (art. 151b ust. 1)

 • cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Akty prawne:

Zarządzenie Nr 29/2019 Rektora AGH z dnia 8 lipca 2019 r. (tekst ujednolicony) PDF, 297 KB

w sprawie Regulaminu pobierania opłat na studiach wyższych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Załącznik Nr 3 (do Zarządzenia Nr 37/2022 Rektora AGH z dnia 23 maja 2022 r.) 147 KB

wysokość opłat semestralnych za kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w j. polskim oraz w j. angielskim w AGH dla studentów cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

 

Załączniki o wysokości opłat semestralnych z poprzednich lat dostępne są w zakładce Akty prawne.