WYSOKOŚĆ OPŁAT SEMESTRALNYCH ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA DLA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

 

 

UWAGA

Opłata za studia wnoszona jest w okresach semestralnych, jednorazowo z góry:

 • do 30 września za semestr zimowy i
 • do 15 marca za semestr letni,

z tym że opłatę za pierwszy semestr, w przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym, student zobowiązany jest wnieść w terminie nie później niż do 15 października.


(opłaty mogą być wnoszone w przeliczeniu na złote polskie według kursu średniego euro Narodowego Banku Polskiego w dniu wpłaty)

 


 
 
 
WYDZIAŁ / KIERUNEK
 
studia
w j. polskim
 
 
studia
w j. angielskim
 

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

 

Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Budownictwo

1500 EUR

1500 EUR

-

-

Inżynieria Bezpieczeństwa - 1500 EUR - -

Inżynieria Górnicza

1500 EUR

1500 EUR

-

1500 EUR

Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi 

1500 EUR

1500 EUR

-

-

Inżynieria Kształtowania Środowiska

1500 EUR

1500 EUR

-

-

Raw Materials Value Chain1 - - - 0 EUR
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych 1500 EUR 1500 EUR - -

Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Edukacja Techniczno-Informatyczna

1300 EUR

1300 EUR

-

-

Ekotechnologie Cieplne - 1300 EUR* - -

Informatyka Techniczna

1300 EUR

1300 EUR

-

-

Inżynieria Metali

1300 EUR

1300 EUR

-

-

Inżynieria Obliczeniowa

1300 EUR

-

-

-

Inżynieria Procesów Przemysłowych 1300 EUR - - -
Metallurgical Engineering - - - 2300 EUR

Metalurgia

-

1300 EUR

-

-


Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Automatyka i Robotyka

1400 EUR

1800 EUR

-

2100 EUR
Computer Science - - 2000 EUR -

Elektrotechnika

1400 EUR

1800 EUR

-

2100 EUR

Informatyka i Systemy Inteligentne 1500 EUR 1800 EUR - 2100 EUR

Inżynieria Biomedyczna

1400 EUR

1800 EUR

-

-

Mikroelektronika w Technice
i Medycynie

1400 EUR

1800 EUR

-

-


Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Cyberbezpieczeństwo 1700 EUR 1700 EUR* - -

Elektronika

1700 EUR

-

-

-

Elektronika i Telekomunikacja

1700 EUR

1700 EUR

2000 EUR

2250 EUR

Informatyka2

1700 EUR

2100 EUR

-

-

Informatyka - Data Science - 2100 EUR - -
Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce3 1700 EUR - - -

Teleinformatyka

1700 EUR

2100 EUR

-

-


Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Automatyka Przemysłowa i Robotyka

1200 EUR

1300 EUR

-

-

Inżynieria Akustyczna

1575 EUR

1800 EUR

-

-

Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa

1500 EUR

-

-

-

Mechanika i Budowa Maszyn

1075 EUR

1450 EUR

-

-

Inżynieria Mechatroniczna

1500 EUR

1625 EUR

1725 EUR

2100 EUR

Mechanical Engineering - - 1725 EUR -
Transport w Przemyśle 4.0 - 1800 EUR* - -

Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Ekologiczne Źródła Energii

1250 EUR

1500 EUR

-

-

Geofizyka

1250 EUR

1500 EUR

-

1750 EUR

Geoinformatyka 1250 EUR 1500 EUR - -

Geologia Stosowana

1250 EUR

1500 EUR

-

1750 EUR

Geoturystyka

1250 EUR

1500 EUR

-

-

Inżynieria i Analiza Danych

1250 EUR

-

-

-

Inżynieria i Ochrona Środowiska

1250 EUR

1500 EUR

-

-


Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


Geodezja i Kartografia

1750 EUR

1750 EUR

-

-

Informatyka Geoprzestrzenna

1750 EUR

1800 EUR

-

1800 EUR

Inżynieria i Monitoring Środowiska 1650 EUR 1850 EUR - -
Zmiany Klimatu - Przeciwdziałanie i Adaptacja - 1750 EUR - -
Remote Sensing and Geo Informatics - - - 2000 EUR

Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Ceramika

1500 EUR

2000 EUR

-

-

Chemia Budowlana

1500 EUR

2000 EUR*

-

-

Chemia w Kryminalistyce - 2500 EUR - -
Inżynieria Materiałowa 1500 EUR 2000 EUR - 2200 EUR
Nanoinżynieria Materiałów4 - 2000 EUR* - -
Technologia Chemiczna5 1500 EUR 2000 EUR - 2200 EUR

Odlewnictwa

Inżynieria Procesów Odlewniczych - 1500 EUR - -

Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich 

1250 EUR

1500 EUR

-

-

Materiały i Technologie dla Energetyki i Lotnictwa - 1500 EUR - -
Metalcasting Engineering - - - 2300 EUR
Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne 1250 EUR 1500 EUR - -
Technologie Przemysłu 4.06 1500 EUR - - -

Metali Nieżelaznych


Ekoprojektowanie i Cyfryzacja Technologii Materiałowych 1600 EUR - - -

Inżynieria Metali Nieżelaznych

1600 EUR

1600 EUR

-

-

Inżynieria Produkcji i Jakości

1600 EUR

1600 EUR

-

-

Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych - 1600 EUR - -
Modern Materials Design and Application - - - 2300 EUR

Recykling i Metalurgia

-

1600 EUR

-

-


Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe

1250 EUR

1400 EUR

-

-

Inżynieria Naftowa i Gazownicza

1250 EUR

1400 EUR

-

1950 EUR


Zarządzania

Informatyka i Ekonometria

1500 EUR

1500 EUR

-

-

Zarządzanie

1500 EUR

1500 EUR

-

2000 EUR

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

1500 EUR

1500 EUR

-

-


Energetyki i Paliw

Energetyka

1300 EUR

2000 EUR

-

2200 EUR

Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią 1500 EUR 2000 EUR - 2200 EUR
Energetyka Jądrowa - 2000 EUR* - -
Energetyka Wodorowa - 2000 EUR - -
Energy and Environmental Engineering - - - 2200 EUR
Nowoczesne Technologie Paliwowe 1500 EUR 2000 EUR - -

Fizyki i Informatyki Stosowanej

Computer Physics - - 2000 EUR -

Fizyka Medyczna

2000 EUR

1800 EUR

-

-

Fizyka Techniczna

2000 EUR

1800 EUR

-

-

Informatyka Stosowana

2000 EUR

1800 EUR

-

-

Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce 2000 EUR 1800 EUR - -
Nanoinżynieria Materiałów7 2000 EUR - - -

Matematyki Stosowanej

Matematyka

1250 EUR

1500 EUR

-

-


Humanistyczny


Kulturoznawstwo

800 EUR

800 EUR

-

-

Socjologia

800 EUR

800 EUR

-

-

Informatyka Społeczna 1000 EUR 1000 EUR - -

1 studia realizowane wspólnie z partnerami zagranicznymi i krajowymi w ramach projektu finansowanego z Funduszy Strukturalnych m.in. EIT RawMaterials na lata 2021-2027

2 kierunek prowadzony wspólnie na studiach pierwszego stopnia przez Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz przez Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

3 kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Wydział Humanistyczny oraz Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

4 kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

5 kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz przez Wydział Energetyki i Paliw

6 kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Odlewnictwa oraz Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

7 kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 

* kierunek planowany do uruchomienia

Opłaty za studia - ważne informacje

Cudzoziemcy przyjmowani są na studia w Akademii Górniczo-Hutniczej na warunkach odpłatności.

 

Uczelnia nie pobiera opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim od cudzoziemców wymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj. od:

 • cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771), t.j. zezwolenia na pobyt czasowy wydanego:

 • w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1);

 • w związku z posiadaniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego udzielone przez INNE PAŃSTWO UE (art. 186 ust. 1 pkt 3);

 • w związku z tym, że cudzoziemiec jest członkiem rodziny osoby posiadającej zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego udzielone przez INNE PAŃSTWO UE (art. 186 ust. 4);

 • cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1 (oficjalny certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego http://certyfikatpolski.pl/system-certyfikacji/panstwowa-komisja/);

 • posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

 • cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • cudzoziemca któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, tj. zezwolenia na pobyt czasowy wydanego:

 • w celu prowadzenia badań naukowych (art. 151 ust. 1)

 • w celu mobilności długoterminowej naukowca (art. 151b ust. 1)

 • cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;

 • cudzoziemca – obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b lub d Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7, z późn. zm.), oraz członków jego rodziny, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. - UWAGA: wejdzie w życie z dn. 1.10.2023 r.

 

Akty prawne:

Zarządzenie Nr 29/2019 Rektora AGH z dnia 8 lipca 2019 r. (tekst ujednolicony) PDF, 297 KB

w sprawie Regulaminu pobierania opłat na studiach wyższych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Załącznik Nr 3 (do Zarządzenia Nr 37/2022 Rektora AGH z dnia 23 maja 2022 r.) 147 KB

wysokość opłat semestralnych za kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w j. polskim oraz w j. angielskim w AGH dla studentów cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

 

Załączniki o wysokości opłat semestralnych z poprzednich lat dostępne są w zakładce Akty prawne.