Wymagane dokumenty

Wymagane załączniki podczas aplikacji na studia I stopnia

  • życiorys

 1. skan dokumentu ukończenia szkoły średniej wraz z legalizacją (lub apostille) uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którym wydano wymieniony dokument

 2. skan suplementu z ocenami wraz z potwierdzoną przez szkołę skalą ocen*

 3. skan oficjalnego dokumentu potwierdzającego znajomość języka, w jakim prowadzone będą studia (polski lub angielski)

 4. skan strony paszportu ze zdjęciem i danymi osobowymi
 5. skan fotografii w stroju oficjalnym, na jasnym tle

 

UWAGA! W niektórych przypadkach może być wymagane załączenie dodatkowych dokumentów niezbędnych do przeliczenia ocen kandydata - więcej informacji dostępne w zakładce WSKAŹNIK REKRUTACJI.

Wymagane załączniki podczas aplikacji na studia II stopnia

 1. życiorys
 2. skan dyplomu ukończenia studiów wyższych z legalizacją (lub apostille), uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w uczelniach każdego typu w państwie, w którym wydano wymieniony dokument

 3. skan suplementu z ocenami bądź innego oficjalnego dokumentu obejmującego przedmioty zaliczone przez kandydata na odbytych dotychczas studiach obejmujący wykłady, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne, seminaria, projekty itp. wraz z uzyskanymi ocenami; wraz ze skalą ocen* potwierdzoną przez uczelnię, którą ukończył kandydat

 4. skan strony paszportu ze zdjęciem i danymi osobowymi
 5. skan fotografii w stroju oficjalnym, na jasnym tle

 

 

 * skala ocen to oficjalny dokument zawierający informację, która ocena na transkrypcie/suplemencie do dyplomu jest najniższa, która najniższa pozytywna, która najwyższa itp. Ten dokument powinien być potwierdzony - czyli podpisany i opatrzony pieczęcią - przez szkołę średnią/uczelnię, którą ukończył kandydat lub przed odpowiednią instytucję (np. ministerstwo edukacji, ambasadę).

Skala ocen może być również wydana przez odpowiedni ośrodek ENIC-NARIC.

Skala ocen powinna być przetłumaczona.

Przykłady skali ocen: Angola, Angola (2), Arabia Saudyjska, Białoruś, Kenia (1), Kenia (2), Ukraina (1), Ukraina (2), Ukraina (3), Ukraina (4), Ukraina (5)

 

UWAGA:

Na studia II stopnia, oprócz dokumentów, obowiązkowy jest egzamin wstępny (on-line).

Zagadnienia do egzaminu znajdziesz TUTAJ

Terminy egzaminów znajdziesz TUTAJ

Dokumenty związane z wykształceniem

Na studia PIERWSZEGO STOPNIA mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy legitymują się polskim świadectwem dojrzałości albo zalegalizowanym lub opatrzonym apostille świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości.

 

Na studia DRUGIEGO STOPNIA mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy legitymują się dyplomem ukończenia w Polsce studiów pierwszego stopnia albo zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia.

 

Dokumenty językowe

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia w języku polskim dokumentami potwierdzającymi znajomość języka studiów są:

 

 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;

 • certyfikat albo zaświadczenie ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na poziomie min. B-2;

 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie min. B-2 w rozumieniu Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (http://certyfikatpolski.pl/system-certyfikacji/panstwowa-komisja/);

 • zaświadczenie wydane przez Studium Języków Obcych AGH potwierdzające użytkowanie języka polskiego na poziomie min. B-2 w rozumieniu Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; 

 • certyfikat albo zaświadczenie potwierdzające znajomość języka polskiego na poziomie min. B2 w rozumieniu Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego wydane przez szkołę językową albo inną instytucję edukacyjną prowadzącą kursy języka polskiego;

 • dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej pierwszego stopnia) prowadzonych w języku polskim albo zaświadczenie o ukończeniu studiów oraz uzyskanym tytule zawodowym wraz z adnotacją uczelni o języku wykładowym w przypadku gdy dyplom nie został jeszcze kandydatowi wydany.

  UWAGA! W przypadku niezałączenia skanu wymaganego dokumentu kandydat przystępuje do egzaminu z języka polskiego on-line. Szczegóły będą dostępne w systemie e-Rekrutacja. Terminy znajdują się TU (na samym dole strony).

 

W przypadku ubiegania się o przyjęcia na studia pierwszego stopnia w języku obcym (angielskim) dokumentami potwierdzającymi znajomość języka studiów są:

 

 • dokument potwierdzający znajomość języka obcego, w którym prowadzone są studia, wymieniony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. 2009, Nr 218, poz. 1695) na poziomie min. B-2 w rozumieniu Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

 • świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w którym cudzoziemiec będzie odbywał studia w Polsce;

 • zaświadczenie wydane przez Studium Języków Obcych AGH potwierdzające użytkowanie języka obcego, w którym będą prowadzone studia, na poziomie min. B-2 w rozumieniu Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

 • certyfikat albo zaświadczenie potwierdzające znajomość języka obcego na poziomie min. B-2 w rozumieniu Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego wydane przez szkołę językową albo instytucję edukacyjną przeprowadzającą egzaminy i/lub prowadzącą kursy języka obcego.

 • dyplom ukończenia studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej (co najmniej pierwszego stopnia) prowadzonych w języku obcym albo zaświadczenie o ukończeniu studiów oraz uzyskanym tytule zawodowym wraz z adnotacją uczelni o języku wykładowym w przypadku, gdy dyplom nie został jeszcze kandydatowi wydany.

UWAGA! W przypadku niezałączenia skanu wymaganego dokumentu kandydat przystępuje do egzaminu z języka angielskiego on-line. Szczegóły będą dostępne w systemie e-Rekrutacja. Terminy znajdują się TU (na samym dole strony).

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia pozytywny wynik egzaminu wstępnego na studia potwierdza użytkowanie języka, w którym będą prowadzone studia, na poziomie min. B-2.

Tłumaczenia dokumentów

UWAGA!!! Na etapie postępowania kwalifikacyjnego dokumenty powinny być załączone w formie skanów oryginałów przesłanych poprzez formularz rejestracyjny, z tym że jeśli zostały złożone w j. obcym, to Dział Studentów Zagranicznych może zażądać tłumaczenia na język polski sporządzonego przez:

 

 • osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub

 • osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskiej Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub

 • konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo lub dyplom, lub

 • akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo lub dyplom i przedłożonego najpóźniej przy dokonywaniu wpisu na studia.