Terminy rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020 obowiązujące kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego:


Etap rekrutacji
 

Cykl rekrutacyjny 1
 

Cykl rekrutacyjny 2
 

Złożenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia*
 

 od 7 stycznia do 26 stycznia 2020 r. do godziny 14:00 czasu polskiego**

 od 6 lutego do 9 lutego 2020 r. do godziny 14:00 czasu polskiego**

 
 
 Przeprowadzenie egzaminu wstępnego on-line

 

od 30 stycznia 2020 r., godz. 9:00 czasu polskiego**

do 1 lutego 2020 r., godz. 15:00 czasu polskiego**


 

 

od 11 lutego 2020 r., godz. 9:00 czasu polskiego**

do 12 lutego 2020 r., godz. 15:00 czasu polskiego**


 

 Wstępna kwalifikacja kandydatów (ogłoszenie wyników po godz. 15:00 czasu polskiego**)
 

 

5 lutego 2020 r.


 
 13 lutego 2020 r.

 Wystawianie listów akceptacyjnych i zaświadczeń o przyjęciu na studia
 

 
 od 6 lutego 2020 r.

 
 od 14 lutego 2020r.

 Przyjmowanie podań na studia, wydawanie decyzji o przyjęciu na studia, dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatów
 

 
 od 17 do 21 lutego 2020 r., w dni robocze

 
 od 17 do 21 lutego 2020 r., w dni robocze


 * przez złożenie deklaracji należy rozumieć:
- wybór kierunku studiów w systemie e-Rekrutacja;
- wniesienie opłaty rekrutacyjnej***;
- załączenie skanów oryginałów wszystkich wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów.

** czas polski oznacza czas środkowoeuropejski (czas lokalny dla Warszawy)

*** za datę wniesienia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH.

 

Zarządzenie Nr 69/2019 Rektora AGH z dnia 4 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia kalendarza rekrutacji zimowej na studia drugiego stopnia w AGH na rok akademicki 2019/2020 dla kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego