TERMINY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 OBOWIĄZUJĄCE KANDYDATÓW NIEPOSIADAJĄCYCH OBYWATELSTWA POLSKIEGO

STUDIA STACJONARNE

Etap rekrutacji
 

Cykl rekrutacyjny 1
 

Cykl rekrutacyjny 2
 

Złożenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia*
 

 od 4 stycznia do 1 lutego do godziny 14:00 czasu polskiego**

 od 9 lutego od godz. 15:00 czasu polskiego** do 10 lutego do godziny 14:00 czasu polskiego**
uiszczenie opłaty rekrutacyjnej*** do 1 lutego do godz. 14:00 czasu polskiego**do 10 lutego do godz. 14:00 czasu polskiego**

 
 
 Przeprowadzenie egzaminu wstępnego on-line

 

od 5 lutego, godz. 9:00 czasu polskiego**

do 6 lutego, godz. 15:00 czasu polskiego**


 

 

od 12 lutego, godz. 9:00 czasu polskiego**

do 13 lutego, godz. 15:00 czasu polskiego**


 

 Wstępna kwalifikacja kandydatów (ogłoszenie wyników po godz. 14:00 czasu polskiego**)
 

 

9 lutego


 
 16 lutego

 Wystawianie listów akceptacyjnych i zaświadczeń o przyjęciu na studia
 

 
 od 10 lutego

 
 od 17 lutego

 Przyjmowanie podań o przyjęcie na studia, wydawanie decyzji o przyjęciu na studia, dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatów
 

 
 od 15 do 19 lutego

 
 od 18 do 19 lutego


 * przez złożenie deklaracji należy rozumieć:
- wybór kierunku studiów w systemie e-Rekrutacja;
- załączenie skanów oryginałów wszystkich wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów;

** czas polski oznacza czas środkowoeuropejski (czas lokalny dla Warszawy)

*** za datę wniesienia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Etap rekrutacji
 

Obowiązujące terminy

Złożenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia*
 

 od 4 stycznia do 10 lutego do godziny 14:00 czasu polskiego**
uiszczenie opłaty rekrutacyjnej*** do 10 lutego do godz. 14:00 czasu polskiego**

 
 
 Przeprowadzenie egzaminu wstępnego on-line

 

od 12 lutego, godz. 9:00 czasu polskiego**

do 13 lutego, godz. 15:00 czasu polskiego**


 

 Wstępna kwalifikacja kandydatów (ogłoszenie wyników po godz. 14:00 czasu polskiego**)
 

 

16 lutego


 Wystawianie listów akceptacyjnych i zaświadczeń o przyjęciu na studia
 

 
 od 17 lutego

 Przyjmowanie podań o przyjęcie na studia, wydawanie decyzji o przyjęciu na studia, dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatów
 

 
 od 18 do 19 lutego


 * przez złożenie deklaracji należy rozumieć:
- wybór kierunku studiów w systemie e-Rekrutacja;
- załączenie skanów oryginałów wszystkich wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów;

** czas polski oznacza czas środkowoeuropejski (czas lokalny dla Warszawy)

*** za datę wniesienia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH.

Zarządzenie Nr 102/2020 Rektora AGH z dnia 11 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia kalendarza rekrutacji zimowej na studia drugiego stopnia w AGH rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2020/2021 dla kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego