TERMINY REKRUTACJI LETNIEJ DLA KANDYDATÓW NIEPOSIADAJĄCYCH OBYWATELSTWA POLSKIEGO NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

Etap rekrutacji

Cykl rekrutacyjny nr 1

Cykl rekrutacyjny nr 2Cykl rekrutacyjny nr 3

Złożenie lub potwierdzenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia1

od 5 czerwca do 4 lipca, godz.4 1000

od 14 do 18 lipca, godz.4 1000od 31 lipca do 5 września, godz.4 1000

Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej2

do 4 lipca, godz.4 1000

do 18 lipca, godz.4 1000do 5 września, godz.4 1000

Przeprowadzanie egzaminów językowych on-line3

 

UWAGA! Jeżeli planujesz przystąpić do egzaminu drugiego dnia, zalecamy, aby rozpocząć go najpóźniej o godz. 7:00 czasu polskiego, żeby mieć wystarczającą ilość czasu.

 

od 6 lipca, godz.4 900 do 7 lipca, godz.4 900 od 20 lipca, godz.4 900 do 21 lipca, godz.4 900 od 7 września, godz.4 900 do 8 września, godz.4 900
Wstępna kwalifikacja kandydatów (ogłoszenie wyników po godz.4 1400) 13 lipca 27 lipca14 września
Złożenie przez kandydata5 do systemu e‑Rekrutacja deklaracji wyboru kierunku, na którym kandydat podejmie studia do 14 lipca, godz.4 1400 do 28 lipca, godz.4 1400do 15 września, godz.4 1400
Wystawianie listów akceptacyjnych i zaświadczeń o przyjęciu na studia od 14 lipca od 28 lipcaod 15 września
Przyjmowanie podań o przyjęcie na studia, wydawanie decyzji o przyjęciu na studia, dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatów
od 18 do 29 września, od poniedziałku do piątku

1 przez złożenie deklaracji należy rozumieć:
- wybór kierunku studiów w systemie e-Rekrutacja oraz
- załączenie skanów oryginałów wszystkich wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów

UWAGA: W przypadku kandydatów posiadających polskie świadectwo dojrzałości wydane w 2023 roku termin załączenia skanu oryginału tego dokumentu w pierwszym cyklu rekrutacyjnym: 7 lipca

2 za datę wniesienia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH

3 dotyczy kandydatów, którzy w terminie przeznaczonym na składanie deklaracji nie załączyli skanu wymaganego dokumentu potwierdzającego znajomość języka studiów

4 czas środkowoeuropejski (czas lokalny dla Warszawy)

5 dotyczy kandydatów zakwalifikowanych na więcej niż jeden kierunek studiów

 

studia niestacjonarne pierwszego stopnia

 

Etap rekrutacji

Cykl rekrutacyjny nr 1

Cykl rekrutacyjny nr 2
Złożenie lub potwierdzenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia1 od 5 czerwca do 18 lipca, godz.4 1000od 31 lipca do 5 września, godz.4 1000
Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej2 do 18 lipca, godz.4 1000do 5 września, godz.4 1000

Przeprowadzanie egzaminów językowych on-line3

 

UWAGA! Jeżeli planujesz przystąpić do egzaminu drugiego dnia, zalecamy, aby rozpocząć go najpóźniej o godz. 7:00 czasu polskiego, żeby mieć wystarczającą ilość czasu.

od 20 lipca, godz.4 900 do 21 lipca, godz.4 900od 7 września, godz.4 900 do 8 września, godz.4 900
Wstępna kwalifikacja kandydatów (ogłoszenie wyników po godz.4 1400) 28 lipca15 września
Złożenie przez kandydata5 do systemu e‑Rekrutacja deklaracji wyboru kierunku, na którym kandydat podejmie studia do 29 lipca, godz.4 1400do 16 września, godz.4 900
Wystawianie listów akceptacyjnych i zaświadczeń  o przyjęciu na studia od 31 lipcaod 18 września
Przyjmowanie podań o przyjęcie na studia, wydawanie decyzji o przyjęciu na studia, dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatów od 18 do 29 września, od poniedziałku do piątku

1 przez złożenie deklaracji należy rozumieć:
- wybór kierunku studiów w systemie e-Rekrutacja oraz
- załączenie skanów oryginałów wszystkich wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów

2 za datę wniesienia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH

3dotyczy kandydatów, którzy w terminie przeznaczonym na składanie deklaracji nie załączyli skanu wymaganego dokumentu potwierdzającego znajomość języka studiów

4 czas środkowoeuropejski (czas lokalny dla Warszawy)

5 dotyczy kandydatów zakwalifikowanych na więcej niż jeden kierunek studiów

 

Terminy egzaminu z matematyki dla kandydatów posiadających wykształcenie uzyskane w zagranicznym systemie oświaty, którzy w swoich dokumentach uzyskanych za granicą nie posiadają wyniku egzaminu z matematyki na poziomie równoważnym poziomowi rozszerzonemu egzaminu maturalnego z matematyki

L.p.Złożenie lub potwierdzenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do egzaminuEgzamin online z matematyki organizowany przez AGHOgłoszenie wyników egzaminu po godz.4 1500
1.od 5 czerwca do 4 lipca do godz.1 10007 lipca12 lipca
2.od 14 do 18 lipca do godz.1 100021 lipca26 lipca
3.od 31 lipca do 5 września do godz.1 10008 września13 września

1 czas środkowoeuropejski (czas lokalny dla Warszawy)

studia stacjonarne drugiego stopnia

Etap rekrutacji

Cykl rekrutacyjny 1

Cykl rekrutacyjny 2

Złożenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia1 od 5 czerwca
do 17 lipca, godz.2 1000

od 28 lipca do 11 września, godz.2 1000

 

uiszczenie opłaty rekrutacyjnej3do 17 lipca, godz.2 1000do 11 września, godz.2 1000

Przeprowadzanie egzaminów językowych on-line4

 

UWAGA! Jeżeli planujesz przystąpić do egzaminu drugiego dnia, zalecamy, aby rozpocząć go najpóźniej o godz. 7:00 czasu polskiego, żeby mieć wystarczającą ilość czasu.

od 20 lipca, godz.2 900 do 21 lipca, godz.2 900od 14 września, godz.2 900 do 15 września, godz.2 900
Przeprowadzanie egzaminów wstępnych on-line

od 21 lipca, godz.2 900 

do 22 lipca, godz.2 1500

od 15 września, godz.2 900

do 16 września, godz.2 1500

Wstępna kwalifikacja kandydatów (ogłoszenie wyników po godz.2 1400)26 lipca20 września
Wystawianie listów akceptacyjnych i zaświadczeń o przyjęciu na studiaod 27 lipcaod 21 września
Przyjmowanie podań o przyjęcie na studia, wydawanie decyzji o przyjęciu na studia, dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatówod 25 do 29 września

1 przez złożenie deklaracji należy rozumieć:

- wybór kierunku studiów w systemie e-Rekrutacja oraz
- załączenie skanów oryginałów wszystkich wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów

2 czas środkowoeuropejski (czas lokalny dla Warszawy)

3 za datę wniesienia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH

4 egzamin językowy jest przeznaczony dla kandydatów na te kierunki, na których Wydział nie przewiduje egzaminów wstępnych

studia niestacjonarne drugiego stopnia

Etap rekrutacji

Obowiązujące terminy
Złożenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia1 od 28 sierpnia do 11 września, godz.2 1000
uiszczenie opłaty rekrutacyjnej3do 11 września, godz.2 1000

Przeprowadzanie egzaminów językowych on-line4

 

UWAGA! Jeżeli planujesz przystąpić do egzaminu drugiego dnia, zalecamy, aby rozpocząć go najpóźniej o godz. 7:00 czasu polskiego, żeby mieć wystarczającą ilość czasu.

od 14 września, godz.2 900 do 15 września, godz.2 900
Przeprowadzanie egzaminów wstępnych on-line

od 15 września, godz.2 900 

do 16 września, godz.2 1500

Wstępna kwalifikacja kandydatów (ogłoszenie wyników po godz.2 1400)20 września
Wystawianie listów akceptacyjnych i zaświadczeń o przyjęciu na studiaod 21 września
Przyjmowanie podań o przyjęcie na studia, wydawanie decyzji o przyjęciu na studia, dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatówod 25 do 29 września

1 przez złożenie deklaracji należy rozumieć:

- wybór kierunku studiów w systemie e-Rekrutacja oraz
- załączenie skanów oryginałów wszystkich wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów

2 czas środkowoeuropejski (czas lokalny dla Warszawy)

3 za datę wniesienia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH

4 egzamin językowy jest przeznaczony dla kandydatów na te kierunki, na których Wydział nie przewiduje egzaminów wstępnych