Program "Poland My First Choice"

Program stypendialny Poland My First Choice ma na celu zachęcenie zdolnej młodzieży z niżej wymienionych krajów do podejmowania studiów na najlepszych polskich uczelniach, w tym w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

 

Program oferuje możliwość odbycia studiów II stopnia w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych i niepublicznych na wszystkich kierunkach prowadzonych przez jednostki o najwyższym poziomie naukowym – posiadające kategorię A i A+ w ostatniej ocenie parametrycznej - podległe Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego z comiesięcznym stypendium NAWA w wysokości 2000 zł (ok. 460 EUR) na pokrycie kosztów utrzymania w regulaminowym okresie kształcenia w Polsce. Na uczelniach publicznych Program oferuje ponadto zwolnienie z opłat za kształcenie. Program umożliwia podjęcie studiów w języku polskim lub innym niż polski. Wnioskodawcy samodzielnie dokonują wyboru uczelni i kierunku studiów, na których chcą podjąć studia spośród oferty edukacyjnej polskich szkół wyższych i samodzielnie aplikują na wybrany kierunek. Ostateczne decyzje o przyjęciu Wnioskodawców na studia i warunkach finansowych kształcenia podejmują uczelnie.

 

Oferta stypendialna skierowana jest do cudzoziemców - obywateli następujących krajów:

Australia

Holandia

Nowa Zelandia

Austria

Irlandia

Portugalia

Belgia

Islandia

Rumunia

Bułgaria

Izrael

Singapur

Chorwacja

Japonia

Słowacja

Chile

Kanada

Słowenia

Cypr

Republika Korei

Szwajcaria

Czechy

Liechtenstein

Szwecja

Dania

Litwa

Urugwaj

Estonia

Luksemburg

USA

Finlandia

Łotwa

Węgry

Francja

Malta

Włochy

Grecja

Niemcy

Wielka Brytania

Hiszpania

Norwegia

 

oraz do chińskich obywateli – mieszkańców Hongkongu, Makau, Tajwanu.

 

Program nie przewiduje naboru na kierunki prowadzone przez uczelnie nadzorowane przez inne ministerstwa.

 

Program jest przewidziany do realizacji w ramach projektu pozakonkursowego NAWA, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego.

 

Więcej informacji o programie znajdziesz na stronie Narodowej Agencji Wymiany Międzynarodowej www.nawa.gov.pl