Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta przyjazdowa

NAWA realizuje programy wymiany akademickiej w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. następującymi krajami: Armenia, Belgia Walonia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czechy, Egipt, Francja, Izrael, Japonia, Jemen, Kazachstan, Korea, Macedonia, Meksyk, Mongolia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Tajwan, Ukraina, Węgry, Wietnam, Włochy. 

 

Celem Programu jest zwiększenie stopnia internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego oraz stworzenie możliwości nawiązania bądź pogłębienia już istniejącej współpracy akademickiej pomiędzy polskimi i zagranicznymi instytucjami systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Oferta przyjazdowa w ramach programu pozwoli na zwiększenie liczby zagranicznych studentów i kadry naukowej w polskich uczelniach, jak również wpłynie pozytywnie na podniesienie poziomu wykształcenia i specjalistycznych kompetencji w krajach rozwijających się, z którymi Polska podpisała stosowne umowy. Dzięki realizacji wymiany studentów i naukowców w ramach umów międzynarodowych rozwijane będą relacje pomiędzy krajami partnerskimi, pogłębiane wzajemne zrozumienie, zaufanie i szacunek. Program pozwoli na wzmacnianie pozytywnego wizerunku Polski jako kraju o atrakcyjnych i konkurencyjnych możliwościach edukacyjnych i naukowych. Przyczyni się ponadto do upowszechnienia znajomości języka polskiego i polskiej kultury w krajach partnerskich.

 

Przyjazdy w ramach programu mogą trwać od 3 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim – w zależności od zapisów umowy, w oparciu o którą odbywa się współpraca. Jeśli umowa międzynarodowa przewiduje wypłatę stypendium przez stronę przyjmującą, Program zapewnia finansowanie stypendium na pokrycie kosztów utrzymania Beneficjenta w polskim ośrodku akademickim. W przypadku, gdy umowa międzynarodowa przewiduje wypłatę stypendium przez stronę wysyłającą, wypłata stypendium dokonywana jest przez stronę wysyłającą, w trybie i wysokości przewidzianej przepisami kraju wysyłającego.

 

UWAGA: NAWA  nie przyjmuje zgłoszeń indywidualnych. Konieczne jest zgłoszenie Wnioskodawcy przez zagraniczną instytucję partnerską w ramach obowiązującej umowy międzynarodowej lub współpracy bilateralnej. Instytucje partnerskie przyjmują zgłoszenia we wskazanych przez siebie terminach.

 

W przypadku zgłoszenia na staże, studia częściowe lub wizyty studyjne posiadanie zaproszenia z ośrodka goszczącego lub potwierdzenie istniejącej współpracy jest warunkiem koniecznym uzyskania stypendium.

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Regulaminu Programu.