Hệ thống đại học ở Ba Lan

Tiêu chuẩn được nhập vào học đại học

Tổng cộng khoảng thời gian đào tạo để kết thúc trường phổ thông và được đi thi tốt nghiệp phổ thông là khoảng 12–15 năm. Sau khi thi đỗ tốt nghiệp phổ thông thì thí sinh được nhận bằng tốt nghiệp phổ thông, như vậy là có quyền nhập học đại học.

Hệ đại học

Các nguyên tắc hoạt động của hệ thống trường đại học được xác định bởi Bộ luật ra ngày 20.07.2018 Luật đại học và khoa học (Công báo, phần 1668). Các trường đại học công là do cơ quan nhà nước lập ra. Chương trình học đại học ở các trường này bao gồm hệ cử nhân bậc một, hệ bậc hai hoặc hệ thạc sỹ đồng nhất. Học đại học theo hệ chính quy hoặc hệ không chính quy. Hệ chính quy bậc cử nhân bao gồm ít nhất 6 học kỳ, còn nếu chương trình đại học muốn có hiệu quả để có được học hàm kỹ sư thì phải học ít nhất 7 học kỳ. Hệ chính quy bậc hai bao gồm 3 đến 5 học kỳ. Học đại học hệ thạc sỹ đồng nhất bao gồm 9 đến 12 học kỳ. Học đại học theo hệ không chính quy có thể lâu hơn so với đại học hệ chính quy tương ứng. Trình độ học hàm có được sau khi tốt nghiệp đại học trong khuôn khổ hệ thống trường đại học là được ghi theo mức độ trong Chuẩn mực Phân loại Trình độ Ba Lan, được xác định trong Bộ luật ra ngày 22.12.2015 về việc Hệ thống Phân loại Trình độ Liên kết (Công báo năm 2017, phần 986 cùng những thay đổi sau này). Bằng tốt nghiệp đại học hệ cử nhân khẳng định cho việc được cấp trình độ đầy đủ ở mức độ 6 trong Chuẩn mực Phân loại Trình độ Ba Lan. Bằng tốt nghiệp đại học hệ bậc hai và bằng tốt nghiệp đại học hệ thạc sỹ đồng nhất khẳng định cho việc được cấp trình độ đầy đủ ở mức độ 7 trong Chuẩn mực Phân loại Trình độ Ba Lan.

Các học hàm cấp cho người tốt nghiệp đại học:

  • cử nhân, kỹ sư và những học hàm cùng mức: kỹ sư thiết kế, kỹ sư PCCC, cử nhân y tá, cử nhân hộ lý sản – cấp cho những người tốt nghiệp hệ đại học bậc một,

  • thạc sỹ, thạc sỹ kỹ sư và những học hàm cùng mức:

  • thạc sỹ kỹ sư thiết kế, thạc sỹ kỹ sư PCCC, thạc sỹ y tá, thạc sỹ hộ lý sản – cấp cho những người tốt nghiệp hệ đại học bậc hai,

  • bác sỹ, bác sỹ nha khoa, bác sỹ thú y, thạc sỹ dược, thạc sỹ kỹ sư thiết kế – cấp cho những người tốt nghiệp đại học hệ thạc sỹ đồng nhất.

Các điểm đỗ đạt

Để có được bằng tốt nghiệp đại học hệ cử nhân thì sinh viên phải có trách nhiệm giành được ít nhất 180 điểm ECTS, đại học hệ bậc hai – ít nhất 90 điểm ECTS, hệ thạc sỹ đồng nhất – ít nhất 300 điểm ECTS, nếu chỉ học 9 hay 10 học kỳ, hoặc là ít nhất 360 điểm ECTS, nếu học 11 hay 12 học kỳ.