Liên hệ

Khoa Sinh viên quốc tế

Học chính khóa:

ĐT: +48 (012) 617 50 92

ĐT: +48 (012) 617 46 15

fax: +48 12 617 52 39

e-mail: international.students@agh.edu.pl

Các chương trình trao đổi:

ĐT: +48 12 617 52 38,

fax: +48 12 617 52 39

e-mail: exchange@agh.edu.pl

Trụ sở chính:

Phòng 12 A, Nhà A-3

từ 10h00–14h00

AGH Đại học Khoa học và Công nghệ mang tên Stanisław Staszic ở Krakow

al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Trong trường hợp liên quan đến vấn đề cá nhân:

Phát ngôn viên cho vấn đề sinh viên

Manuela Reben, prof. nadzw. dr hab. inż.

manuelar@agh.edu.pl

+48 12 617 25 14 

BẢN ĐỒ KHU SINH VIÊN CỦA ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ AGH

www.facebook.com/AGHUSTDIS/