Lịch năm học

Năm học được tổ chức ra sao?

Bắt đầu năm học: 1-10

Học kỳ mùa đông: từ tháng 10 đến tháng 1

Nghỉ đông: cuối tháng 12 đến đầu tháng 1

Kỳ thi: tháng 2 (trong 2 tuần)

Nghỉ học kỳ: tháng 2 (2 tuần lễ sau khi thi)

Thi lại: cuối tháng 2– đầu tháng 3

 

Học kỳ mùa hè: từ tháng 3 đến tháng 6

Nghỉ xuân: cuối tháng 3–đầu tháng 4

Kỳ thi: cuối tháng 6–đầu tháng 7

Nghỉ hè/thực tập: tháng 7–tháng 8

Thi lại: đầu tháng 9 (2 tuần)