Các thủ tục liên quan việc đi qua biên giới

Các thông tin về chủ đề thủ tục liên quan việc đi qua biên giới Cộng hòa Ba Lan luôn có thể cập nhật trong các trang web:

 

http://www.migrant.info.pl/Border_crossing_procedures.html

https://granica.gov.pl/faq.php?v=en