Visa và hợp pháp hóa cư trú

Thong tin dành cho người nước ngoài đang sinh sống ở Ba Lan có thể tiếp cận trong trang web của Ủy ban Tỉnh Malopolskie ở Krakow.