Các học bổng

Coc nhiều khả năng xin học bổng từ các nguồn khác nhau cho ứng viên và sinh viên ngoại quốc. Dưới đây chúng tôi cho các đường dẫn tới một số quỹ và chương trình cấp học bổng:

The gen. Anders Programme

The Stefan Banach Scholarship Programme

The Ignacy Łukasiewicz Scholarship Programme

Poland My First Choice Programme

Exchange programme for students and scientists as part of bilateral cooperation - offer for incoming students and scientists

Visegrad Scholarship Programme