Thời hạn aply

Thời hạn đăng ký và gửi giấy tờ xin nhập học:

30.06 – sinh viên được giới thiệu cử đi học vào học kỳ mùa đông (tháng 10- tháng 2) hoặc học cả năm (tháng 10- tháng 6)

30.11 – sinh viên được giới thiệu cử đi học vào học kỳ mùa hè (tháng 2- tháng 6) 

 

Cần gửi các giới thiệu cử đi học vào địa chỉ: exchange@agh.edu.pl.

Aply và giấy tờ cần gửi vào hệ thống tuyển chọn của chúng tôi (exchange student application).

 

Chú ý!

Ưu tiên xem xét các giấy giới thiệu sinh viên của các trường đối tác gửi sang. Những giới thiệu thêm sinh viên (vượt quá giới hạn hợp đồng) và những người gọi là  freemovers sẽ được xét duyệt trong thời điểm muộn hơn, tùy theo số lượng chỗ mà trường đang sở hữu.