Erasmus Student Network

Sinh viên nước ngoài có thể tận dụng sự trợ giúp của tổ chức sinh viên Erasmus Student Network (ESN).

 

Khi cần thiết thì ESN sẽ tìm ra một sinh viên-người bảo hộ (mentor/tutor), mà người này có thể giúp sinh viên nước ngoài trong quá trình sinh sống ở Ba Lan (thí dụ như ra sân bay đón, giúp tìm chỗ ở, giúp trong các công việc hành chính/công quyền).

 

Trong mỗi năm học, khoảng thời gian đầu học kỳ, Erasmus Student Network tổ chức cho sinh viên mới sang học trong khuôn khổ trao đổi cái gọi là „tuần lễ tìm phương hướng” (Orientation Week).

 

Liên lạc: mentor.agh@esn.pl

www.esn.agh.edu.pl