Từng bước

Dựa trên cơ sở quyết định của Hiệu trưởng trường AGH

Những khả năng khác để nhập học đại học ở AGH

Hợp pháp hóa giấy tờ

Công nhận/hợp pháp giấy tờ