Giấy tờ

Những giấy tờ tuyển chọn cần thiêt – quyết định của Hiệu trưởng

Hợp pháp hóa giấy tờ

Công nhận/hợp pháp giấy tờ