SEMESTER TUITION FEES FOR REGULAR AND PART-TIME STUDIES OF 1ST AND 2ND CYCLE FOR NON-NATIONALS BEGINNING THEIR STUDIES IN THE ACADEMIC YEAR 2020/2021

 

(fees may be converted into Polish zlotys at the average euro exchange rate of the National Bank of Poland on the day of payment)

 



FACULTY / FIELD OF STUDY
degree programmes
in Polish
degree programmes
in English
first
cycle
second
cycle
first
cycle
second
cycle
Faculty of Mining and Geoengineering
Civil Engineering 1500 EUR 1500 EUR - -
Mining Engineering 1500 EUR 1500 EUR - 1500 EUR
Engineering and Management of Industrial Processes 1500 EUR 1500 EUR - -
Environmental Engineering 1500 EUR 1500 EUR - -
Revitalization of Degradaded Areas 1500 EUR 1500 EUR - -
Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science
Education in Technology and Computer Science 1300 EUR 1300 EUR - -
Computer Science in Technology 1300 EUR 1300 EUR - -
Heat Engineering 1300 EUR 1300 EUR - -
Materials Engineering1 1500 EUR 2000 EUR - 2200 EUR
Computational Engineering 1300 EUR - - -
Metallurgy 1300 EUR 1300 EUR - -
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Automatics Control and Robotics 1400 EUR 1800 EUR - 2100 EUR
Computer Science - - 2000 EUR -
Electrical Engineering 1400 EUR 1800 EUR - 2100 EUR
Computer Science and Intelligent Systems 1500 EUR 1800 EUR 2100 EUR
Biomedical Engineering 1400 EUR 1800 EUR - -
Microelectronics in Industry and Medicine 1400 EUR 1800 EUR - -
Faculty of Computer Science, Electronics and Telecommunications
Cybersecurity 1500 EUR - - -
Electronics 1500 EUR - - -
Electronics and Telecommunications 1500 EUR 1500 EUR 1750 EUR 2000 EUR 
Computer Science2 1500 EUR 1800 EUR - -
Computer Sciene - Data Science - 1800 EUR - -
Modern Technologies in Forensics 1500 EUR - - -
Teleinformatics 1500 EUR 1800 EUR - -
Faculty of Mechanical Engineering and Robotics
Industrial Control and Robotics 1200 EUR 1300 EUR - -
Acoustic Engineering 1575 EUR 1800 EUR - -
Mechanical and Materials Engineering 1500 EUR - - -
Mechanical Engineering 1075 EUR 1450 EUR - -
Mechatronic Engineering 1500 EUR 1625 EUR 1725 EUR 2100 EUR
Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
Ecological Sources of Energy 1250 EUR 1500 EUR - -
Geophysics 1250 EUR 1500 EUR - 1750 EUR
Geoinformatics 1250 EUR 1500 EUR - -
Applied Geology 1250 EUR 1500 EUR - 1750 EUR
Geotourism 1250 EUR 1500 EUR - -
Data Science 1250 EUR - - -
Environmental Engineering and Protection 1250 EUR 1500 EUR - -
Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering
Geodesy, Surveying and Cartography 1250 EUR 1500 EUR - -
Geoinformation 1250 EUR 1500 EUR - -
Environmental Engineering and Monitoring 1250 EUR 1500 EUR - -
Faculty of Materials Science and Ceramics
Ceramics 1500 EUR 2000 EUR - -
Chemistry of Building Materials 1500 EUR   - - -
Chemical Technology3 1500 EUR 2000 EUR - 2200 EUR
Chemistry in Forensics - 2500 EUR - -
Faculty of Foundry Engineering
Foundry Processes Engineering 1250 EUR 1500 EUR - -
Computer Aided Process Engineering 1250 EUR 1500 EUR - 2000 EUR
Materials and Technologies for Automotive 1250 EUR  1500 EUR - -
Faculty of Non-Ferrous Metals
Non-Ferrous Metals Science and Engineering 1500 EUR 1500 EUR - 2000 EUR
Production and Quality Engineering 1500 EUR 1500 EUR - -
Materials and Technologies of Non-Ferrous Metals - 1500 EUR - -
Recycling and Metallurgy 1500 EUR 1500 EUR  - -
Faculty of Drilling, Oil and Gas
Geoengineering and Borehole Mining  1250 EUR 1400 EUR - -
Oil and Gas Engineering 1250 EUR 1400 EUR - -
Faculty of Management
Information Technology and Econometrics 1250 EUR 1250 EUR - -
Management 1250 EUR 1250 EUR - `1750 EUR
Management and Production Engineering 1250 EUR 1250 EUR - -
Faculty of Energy and Fuels
Energy Engineering 1300 EUR 2000 EUR - 2200 EUR 
Renewable Energy and Management 1500 EUR 2000 EUR - 2200 EUR
Fuels and Environment 1500 EUR 2000 EUR - 2200 EUR
Faculty of Physics and Applied Computer Science
Medical Physics 1800 EUR 1800 EUR - -
Technical Physics 1800 EUR 1800 EUR - -
Applied Computer Science 1800 EUR1800 EUR - -
Micro- and Nanotechnologies in Biophysics 1800 EUR1800 EUR - -
Materials Nanoengineering4 1800 EUR1800 EUR - -
Faculty of Applied Mathematics
Mathematics 1250 EUR 1250  EUR - -
Faculty of Humanities
Cultural Studies 800 EUR 800 EUR - -
Sociology  800 EUR 800 EUR - -
Social Informatics 1000 EUR1000 EUR - -



1 the field of study conducted mutually by Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science and Faculty of Materials Science and Ceramics
2 the field of study conducted mutually by Faculty of Computer Science, Electronics and Telecommunications and Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
3 the field of study conducted mutually by Faculty of Materials Science and Ceramics and Faculty of Energy and Fuels
4 the field of study conducted mutually by Faculty of Physics and Applied Computer Sciene and Faculty of Materials Science and Ceramics

Học phí

Học phí đại học dành cho sinh viên không là công dân Ba Lan trong năm học 2020/2021

Người nước ngoài được nhận vào học đại học ở AGH theo điều kiện nộp học phí.

 

Trường đại học không thu học phí về dịch vụ giáo dục liên quan công việc đào tạo người nước ngoài khi học đại học chính quy bằng tiếng Ba Lan đối với những người nước ngoài  liệt kê trong điều 324 khoản 2 Bộ luật đại học và khoa học (Công báo, phần 1668 cùng các sửa đổi sau này), đó là đối với những người:

 • người nước ngoài  – công dân của quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu, Liên hiệp Thụy Sỹ hoặc quốc gia thành viên của Liên hiệp Tự do Thương mại Châu Âu (EFTA) – là bên tham gia hợp đồng trong Cộng đồng Kinh tế Châu Âu và của các thành viên gia đình của họ, đang sinh sống trong lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan;

 • người nước ngoài, mà đã được cấp giấy phép định cư hoặc giấy phép sinh sống lâu dài trong Liên minh Châu Âu;

 • người nước ngoài, mà đã được cấp giấy phép tạm cư theo các bối cảnh như ghi trong điều 159 khoản 1 hoặc điều 186 khoản 1 điểm 3 hoặc khoản 4 Bộ luật ra ngày 12.12. 2013 về người nước ngoài (Công báo năm 2017 phần 2206 và 2282 và năm 2018 phần 107, 138 và 771), có nghĩa là giấy phép tạm cư cấp theo:

 • đoàn tụ gia đình (điều 159 khoản 1);

 • liên quan đến việc có giấy phép sinh sống lâu dài do quốc gia khác của Liên minh Châu Âu đã cấp (điều 186 khoản 1 điểm 3);

 • liên quan đến việc người nước ngoài là thành viên gia đình của người có giấy phép sinh sống lâu dài do quốc gia khác của Liên minh Châu Âu đã cấp (điều 186 khoản 4);

 • người nước ngoài, mà được hưởng quy chế tị nạn do Cộng hòa Ba Lan cấp hoặc là đang tận dụng quyền bảo hộ tạm thời hoặc bảo hộ bổ sung trong lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan

 • người nước ngoài  – mà có chứng chỉ chứng nhận là biết tiếng Ba Lan coi như ngoại ngữ, như có ghi trong điều 11a khoản 2 Bộ luật ra ngày 07.10.1999 về ngôn ngữ Ba Lan (Công báo năm 2018, phần 931), thông thạo ở mức ít nhất là C1;

 • người có Thẻ người Ba Lan hoặc người mà đã được cấp quyết định về việc khẳng định có nguồn gốc Ba Lan;

 • người nước ngoài là vợ/chồng, cha mẹ, con cái của công dân Cộng hòa Ba Lan, đang sinh sống trong lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan;

 • người nước ngoài, mà đã được cấp giấy phép tạm cư theo các bối cảnh như ghi trong điều 151 khoản 1 hoặc điều 151b khoản 1 Bộ luật ra ngày 12.12. 2013 về người nước ngoài, có nghĩa là giấy phép tạm cư cấp theo:

 • mục đích làm nghiên cứu khoa học (điều 151 khoản 1);

 • mục đích cho nhà khoa học dễ dàng đi lại lâu dài (điều 151b khoản 1)

 • người nước ngoài đang sinh sống trong lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan liên quan việc tận dụng quyền dễ dàng đi lại ngắn hạn của nhà khoa học theo các điều kiện xác định theo điều 156b khoản 1 Bộ luật ra ngày 12.12. 2013 về người nước ngoài hoặc đang có visa quốc gia với mục đích nghiên cứu khoa học hoặc các công việc phát triển.

 

Pháp lệnh số 29/2019 của Hiệu trưởng AGH ngày 8 tháng 7 năm 2019.

Legal Acts:

 

Order No. 29/2019 of the AGH UST Rector of 8 July 2019

on the principles of collection of fees at studies at AGH University of Science and Technology

Appendix No. 3 (to the Order No. 33/2020 of the AGH UST Rector of 26 May 2020)

amount of semester tuition fees for non-nationals enrolling on degree programmes at AGH UST on a fee-paying basis, beginning their studies in the academic year 2020/2021