Skip to content ↓

Deklaracja dostępności

Dział Studentów Zagranicznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Działu Studentów Zagranicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2023-12-18

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-18

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  Treści niedostępne

  • Publikacje w formie plików PDF są częściowo dostępne.

  Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  Deklarację sporządzono dnia: 2023-12-18

  Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-12-29

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Szatyłowicz.
   • E-mail: international.students@agh.edu.pl
   • Telefon: +48 12 617 50 92

   Każdy ma prawo:

   • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
   • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
   • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

   Żądanie musi zawierać:

   • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
   • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
   • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

   Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

   Skargi i odwołania

   Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

   • Organ nadzorujący: Dyrektor Biura Rektora AGH
   • Adres: al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
   • E-mail: biuro@agh.edu.pl
   • Telefon: +48 12 617 45 54

   Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Dostępność architektoniczna

   Dostępność wejścia do budynku

   Wejście główne do budynku znajduje się przy ul Reymonta 7 (pawilon A-3). Do budynku prowadzą dwa wejścia. Jedno z nich posiada, oprócz schodów, także podjazd dla osób poruszających się na wózkach. Przy wejściu zainstalowany jest domofon w celu kontaktu z portiernią w przypadku zamkniętych drzwi do budynku.

   Dostępność korytarzy, schodów i wind

   Korytarze w budynku zapewniają swobodne poruszanie się. W części komunikacyjnej nie występują różnice poziomów. Schody nie posiadają specjalnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek wyposażony jest w 1 windę osobową. Winda wyposażona jest w komunikaty głosowe.

   Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych

   W budynku znajduje się 3 toalety dla osób z niepełnosprawnościami, zlokalizowane na każdym piętrze budynku.

   Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

   Na parking prowadzi wjazd od ulicy Reymonta 7 (Brama Główna). Wjazd na parking ogranicza szlaban, przy którym znajduje się domofon oraz stanowisko obsługi. Na parkingu wewnętrznym znajduje się jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.

   Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

   Do budynku można wejść z psem asystującym.

   Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online

   W przypadku potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online należy skontaktować się z Działem Dostępności:

   Strona: bon.agh.edu.pl
   E-mail: bon@agh.edu.pl
   Telefon: +48 12 617 46 30

   Stopka