Skip to content ↓

Warunki rekrutacyjne na II stopień

Ogólne zasady rekrutacji

 • Rekrutacja przeprowadzana jest w cyklach rekrutacyjnych.
 • Wśród deklarowanych przez kandydata kierunków studiów nie może znajdować się kierunek, na którym dana osoba aktualnie studiuje lub który ukończyła na tym samym wydziale AGH w ramach tego samego stopnia studiów.
 • Kandydat wstępnie zakwalifikowany na kilka kierunków studiów ostatecznie może dokonać wpisu tylko na jeden kierunek.
 • Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów jest wskaźnik rekrutacji W, na podstawie którego sporządzane są listy rankingowe kandydatów.

Wskaźnik rekrutacji

Wskaźnik rekrutacji wyliczany jest na podstawie:

 • średniej ocen ze studiów I stopnia oraz
 • wyniku egzaminu wstępnego przeprowadzanego wyłącznie on-line.

W przypadku kandydata legitymującego się dokumentem (dyplomem) uzyskanym poza granicami Polski, dającym prawo do kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia w Polsce, dokonuje się przeliczenia średniej ocen na skalę obowiązującą w AGH.
Dla absolwentów AGH, w przypadku kontynuacji studiów na tym samym kierunku, podstawą wyliczenia wartości składnika E wskaźnika rekrutacji może być wynik egzaminu kierunkowego składanego na studiach I stopnia.

Wymagany tytuł zawodowy

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera kandydat musi posiadać tytuł inżyniera, tytuł równorzędny lub równoważny. W przypadku dokumentów wydanych zagranicą, konieczne jest posiadanie tytułu Bachelor of Science/Bachelor of Engineering (lub równoważnego).

W przypadku niespełniania warunku określonego powyżej oraz posiadania przez kandydata szczególnych osiągnięć uzyskanych w ramach kształcenia akademickiego uzupełnienie brakujących kompetencji inżynierskich może nastąpić na zasadach określonych w rozstrzygnięciu Dziekana Wydziału odpowiedzialnego za kształcenie na danym kierunku studiów wydanym na wniosek kandydata.

W przypadku kierunków studiów stacjonarnych II stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera, dla których prowadzona jest rekrutacja w okresie letnim i zimowym:

 • na studia trwające 4 semestry przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł licencjata lub tytuł równoważny,
 • na studia trwające 3 semestry przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł inżyniera, tytuł równorzędny lub równoważny.
 • 18 pkt ECTS (European Credit Transfer System) z matematyki oraz
 • 12 pkt ECTS z fizyki oraz
 • 30 pkt ECTS z innych przedmiotów podstawowych z obszaru nauk ścisłych oraz
 • 25 pkt ECTS z przedmiotów rozwijających umiejętności projektowe, w tym przedmiotów zakończonych projektami oraz
 • 2 pkt ECTS z przedmiotów nietechnicznych (z grupy przedmiotów humanistycznych, ekonomicznych lub społecznych)

Kandydat dodatkowo musi:

 1. ukończyć studia pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria Górnicza lub Inżynieria Środowiska lub Inżynieria Mechaniczna,
 2. w przypadku nie spełnienia warunku określonego w pkt 1 — uzyskać pozytywne rozstrzygnięcie Dziekana określające powinowactwo ukończonego kierunku studiów pierwszego stopnia do co najmniej jednego z kierunków wymienionych w pkt. 1,
 3. złożyć Curriculum vitae wraz z listem motywacyjnym oraz wniosek o przyjęcie na studia wspólne.

Egzamin wstępny

Egzamin wstępny przeprowadzany jest wyłączenie on-line, w terminach określonych w kalendarzu rekrutacji.

Do egzaminu dopuszczony jest kandydat, który wniósł opłatę rekrutacyjną.

Przykładowe zagadnienia na egzamin zamieszczone są w zakładce Oferta edukacyjna.

Egzamin językowy

Egzamin językowy jest obowiązkowy dla każdego kandydata na kierunek, na którym nie jest przeprowadzany egzamin wstępny. Możesz zostać zwolniony z egzaminu, jeżeli w terminie podanym w kalendarzu rekrutacji załączysz do systemu e-Rekrutacja jeden z dokumentów wymienionych w zakładce:

certyfikat języka polskiego zwalniający z egzaminu językowego - w przypadku, gdy ubiegasz się o przyjęcie na studia w języku polskim,

certyfikat języka angielskiego zwalniający z egzaminu językowego - w przypadku, gdy ubiegasz się o przyjęcie na studia w języku angielskim.

Opisy egzaminów językowych znajdziesz w powyższych linkach.

Terminy rekrutacji

Sprawdź terminy rekrutacji na studia w zakładce Kalendarz rekrutacji.

Akty prawne

Stopka