Skip to content ↓

Wymagane dokumenty na II stopień

Dokumenty potrzebne do rekrutacji

Załącz go do systemu e-Rekrutacja.

Pamiętaj, że Twój dyplom musi uprawniać Cię do podjęcia studiów II stopnia w każdego typu uczelni w kraju jego wydania.

Uprawnienia swojego dyplomu możesz sprawdzić na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, w systemie KWALIFIKATOR.

Sprawdź, czy Twój dyplom uprawnia do podjęcia studiów II stopnia w Polsce

 

Jeżeli na etapie rekrutacji nie masz końcowego dyplomu, załącz oficjalne zaświadczenie tymczasowe o ukończeniu studiów wydane przez uczelnię. Zaświadczenie musi zawierać między innymi:

 • ukończony kierunek studiów
 • datę ukończenia studiów
 • uzyskany tytuł zawodowy.

Załącz go do systemu e-Rekrutacja.

Jeżeli posiadasz polski dyplom - nie musisz załączać apostille/legalizacji.

Jeżeli posiadasz zagraniczny dyplom, sprawdź poniżej, czy Twój dyplom wymaga apostille czy legalizacji.

 

Twój dokument musi zostać opatrzony apostille, jeżeli został wydany w kraju będącym stroną Konwencji Haskiej.

sprawdź listę krajów na stronie Konwencji Haskiej

Po kliknięciu w wybrany kraj, znajdziesz listę instytucji wydających apostille.  

Aby uzyskać informację o procedurze, skontaktuj się bezpośrednio z odpowiednią instytucją. 

 

Twój dokument musi zostać zalegalizowany w ambasadzie/konsulacie, jeżeli został wydany w kraju, który nie jest stroną Konwencji Haskiej – czyli w kraju nie znajdującym się na powyższej liście.  

Legalizację może sporządzić: 

 1. polski konsul, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji lub szkolnictwa wyższego wydano dany dokument, lub
 2. akredytowane w Polsce lub innym państwie członkowskim UE/EFTA/OECD przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji lub szkolnictwa wyższego wydano dany dokument. 

 

PRZYKŁAD: 

Dokument wydany w Meksyku (w meksykańskim systemie edukacyjnym) może zostać zalegalizowany: 

 • w polskiej ambasadzie w Meksyku LUB 
 • w meksykańskiej ambasadzie w Polsce LUB 
 • w meksykańskiej ambasadzie w kraju UE/EFTA/OECD 

 

Aby uzyskać informację o procedurze legalizacji, skontaktuj się bezpośrednio z odpowiednią ambasadą lub konsulatem. Sprawdź:

wykaz polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych za granicą

wykaz zagranicznych placówek dyplomatycznych i konsularnych w Polsce

Uczelnia nie pośredniczy w procedurze uzyskania apostille/legalizacji.

Pamiętaj, że proces uzyskania apostille/legalizacji może trwać, dlatego rozpocznij procedurę odpowiednio wcześniej, uwzględniając terminy rekrutacji.

W razie wątpliwości skontaktuj się z nami.

Pamiętaj! Egzamin z języka polskiego jest obowiązkowy, jeżeli ubiegasz się o przyjęcie na studia II stopnia prowadzone w języku polskim, na którym nie ma egzaminu wstępnego.

Informację, czy na dany kierunek jest egzamin wstępny, znajdziesz w zakładce Oferta edukacyjna.

Poniżej znajdziesz listę dokumentów, które zwolnią Cię z egzaminu - jesli posiadasz któryś z nich, załącz go do systemu e-Rekrutacja.

 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
 • certyfikat albo zaświadczenie ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na poziomie min. B-2;
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie min. B-2;
 • zaświadczenie wydane przez Studium Języków Obcych AGH potwierdzające użytkowanie języka polskiego na poziomie min. B-2 w rozumieniu Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
 • certyfikat albo zaświadczenie potwierdzające znajomość języka polskiego na poziomie min. B2 w rozumieniu Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego wydane przez szkołę językową albo inną instytucję edukacyjną prowadzącą kursy języka polskiego;
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia) prowadzonych w języku polskim albo zaświadczenie o ukończeniu studiów oraz uzyskanym tytule zawodowym wraz z adnotacją uczelni o języku wykładowym w przypadku gdy dyplom nie został jeszcze kandydatowi wydany.

Jeżeli nie załączysz wymaganego dokumentu w określonym w kalendarzu rekrutacji terminie, musisz przystąpić do egzaminu z języka polskiego on-line (jeżeli na wybranym przez Ciebie kierunku II stopnia nie ma egzaminu wstępnego). 

Sprawdź terminy egzaminu      Sprawdź opis egzaminu (PDF, 95 KB)

 

       

Pamiętaj! Egzamin z języka angielskiego jest obowiązkowy, jeżeli ubiegasz się o przyjęcie na studia II stopnia prowadzone w języku angielskim, na którym nie ma egzaminu wstępnego.

Informację, czy na dany kierunek jest egzamin wstępny, znajdziesz w zakładce Oferta edukacyjna.

Sprawdź listę dokumentów, które zwolnią Cię z egzaminu - jeśli posiadasz któryś z nich, załącz go do systemu e-Rekrutacja.

 • świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim;
 • zaświadczenie wydane przez Studium Języków Obcych AGH potwierdzające użytkowanie języka angielskiego na poziomie min. B-2 w rozumieniu Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
 • certyfikat albo zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie min. B-2 w rozumieniu Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego wydane przez szkołę językową albo instytucję edukacyjną przeprowadzającą egzaminy i/lub prowadzącą kursy języka angielskiego;
 • dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce (co najmniej pierwszego stopnia) prowadzonych w języku angielskim albo zaświadczenie o ukończeniu studiów oraz uzyskanym tytule zawodowym wraz z adnotacją uczelni o języku wykładowym w przypadku, gdy dyplom nie został jeszcze kandydatowi wydany;
 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, wymieniony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej na poziomie min. B-2 w rozumieniu Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - na przykład:
  • Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma)
  • Dyplom Matury Europejskiej (European Baccalaureate)
  • International English Language Testing System IELTS — na poziomie min. B2  
  • First Certificate in English (FCE)
  • Certificate in Advanced English (CAE)
  • Certificate of Proficiency in English (CPE)
  • Test of English as a Foreign Language (TOEFL) — co najmniej 87 pkt w wersji Internet-Based Test (iBT)
  • Test of English as a Foreign Language (TOEFL) — co najmniej 180 pkt w wersji Computer-Based Test (CBT) uzupełnione o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE)
  • Test of English as a Foreign Language (TOEFL) — co najmniej 510 pkt w wersji Paper-Based Test (PBT) uzupełnione o co najmniej 3,5 pkt z Test of Written English (TWE) oraz o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE)
  • Test of English for International Communication (TOEIC) — co najmniej 700 pkt
  • English for Speakers of Other Languages (ESOL) — First Class Pass at Intermediate Level, Higher Intermediate Level, Advanced Level
  • International English for Speakers of Other Languages (IESOL)— poziom „Communicator”, poziom „Expert”, poziom „Mastery”
  • City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Communicator (B2) 500/1765/2
  • City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Expert (C1) 500/1766/4
  • City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Mastery (C2) 500/1767/6
 • Pearson PTE Academic - co najmniej 59 pkt

Jeżeli nie załączysz wymaganego dokumentu w określonym w kalendarzu rekrutacji terminie, musisz przystąpić do egzaminu z języka angielskiego on-line (jeżeli na wybranym przez Ciebie kierunku II stopnia nie ma egzaminu wstępnego).   

Sprawdź terminy egzaminu            Sprawdź opis egzaminu (PDF, 61 KB)

Wypełnij, podpisz ręcznie i załącz do systemu e-Rekrutacja.

Możesz załączyć, jeżeli:

 • jesteś absolwentem AGH oraz
 • na wybrany przez Ciebie kierunek studiów II stopnia możliwe jest wyliczenia składnika E wskaźnika rekrutacji na podstawie wyniku egzaminu kierunkowego.

Wzór znajdziesz w zakładce Do pobrania.

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera musisz posiadać tytuł inżyniera, tytuł równorzędny lub równoważny.
Jeżeli posiadasz dyplomy wydany za granicą, musisz posiadać tytułu Bachelor of Science/Bachelor of Engineering (lub równoważny).

Nie wiesz czy na wybrany przez Ciebie kierunek jest wymagany tytuł inżyniera lub równoważny? Sprawdź w zakładce Oferta edukacyjna.

Jeżeli nie masz dyplomu z ww. tytułem, Twój dyplom i suplement zostaną zweryfikowane przez Dziekana Wydziału, który może je zaakceptować z lub bez wyznaczania różnic programowych.

Do Dziekana Wydziału wyślij podanie oraz dokumenty. Wzór podania znajdziesz w zakładce Do pobrania.

Dane kontaktowe Dziekana, do którego musisz wysłać podanie i dokumenty, znajdziesz w systemie e-Rekrutacja.

Załącz rozstrzygnięcie, które otrzymasz od Dziekana Wydziału, w systemie e-Rekrutacja.

Załącz do systemu e-Rekrutacja skan paszportu - strona ze zdjęciem i danymi osobowymi.

Pamiętaj, aby w systemie e-Rekrutacja wpisać dane (imię i nazwisko) zgodnie z zapisem w paszporcie.

Ważność paszportu:

 • co namniej do 30 września bieżącego roku- jeśli bierzesz udział w rekrutacji letniej (czerwiec - wrzesień)
 • co najmniej do 15 marca bieżącego roku - jeśli bierzesz udział w rekrutacji zimowej (styczeń - luty)

Jeżeli Twoje dokumenty edukacyjne są wydane w języku angielskim, rosyjskim lub ukraińskim - na etapie rekrutacji nie musisz załączać tłumaczeń, chyba, że o to poprosimy.

Jeżeli Twoje dokumenty edukacyjne są wydane w języku innym niż angielski, rosyjski lub ukraiński - na etapie rekrutacji załącz tłumaczenia na język polski lub angielski.

Jednakże, jeżeli Twoje dokumenty będą wymagały rozstrzygnięcia Dziekana (sprawdź sekcję Rozstrzygnięcie Dziekana powyżej), Dziekan może poprosić Cię o przesłanie dodatkowo tłumaczeń na język polski lub angielski.

Załącz do systemu e-Rekrutacja, jeżeli otrzymałeś/otrzymałaś stypendium (np. NAWA, program im. K. Kalinowskiego, inne).

Dokumenty potrzebne do wpisu na studia

Przywieź ze sobą oryginalny dokument, który został zaakceptowany w systemie e-Rekrutacja.

Przywieź ze sobą oryginalny dokument, który został zaakceptowany w systemie e-Rekrutacja.

Przywieź ze sobą oryginalny dokument, nawet jeżeli na etapie rekrutacji go nie załączyłeś/załączyłaś do systemu e-Rekrutacja.

Jeśli nie zdawałeś/zdawałaś egzaminu wstępnego i nie przystępowałeś/przystępowałaś do egzaminu językowego organizowanego przez AGH, musisz dostarczyć oryginalny dokument, który został przez nas zaakceptowany w systemie e-Rekrutacja.

Przywieź ze sobą oryginalny dokument, który został zaakceptowany w systemie e-Rekrutacja.

Przyjdź do wpisu z paszportem. Jest on potrzebny do weryfikacji Twojej tożsamości.

Musisz przetłumaczyć swoje dokumenty edukacyjne (dyplom ukończenia studiów I stopnia i suplement z ocenami).
 
Tłumaczenia muszą być sporządzone przez:

 • osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub
 • osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim UE, EFTA – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim OECD, lub
 • polskiego konsula, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub
 • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

Jeżeli w swoim kraju nie masz możliwości wykonać takiego tłumaczenia - możesz je zrobić w Polsce.

 
Znajdź tłumacza przysięgłego w Polsce

Tłumaczenia na język polski wykonaj z ORYGINALNYCH dokumentów. Tłumaczenia wykonane z KOPII lub SKANU dokumentów nie będą akceptowane.

Załącz do systemu e-Rekrutacja Twoje zdjęcie w oficjalnym stroju zrobione na jasnym tle.

Zdjęcie w wersji elektronicznej jest potrzebne do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS).

Wymogi dotyczące fotografii:

 • musi być kolorowa
 • w stroju oficjalnym spełniająca wymagania fotografii do dowodu osobistego; wyraz twarzy oraz ubiór powinien licować ze statusem przyszłego Studenta AGH
 • skadrowana w taki sposób, aby głowa była wyraźnie widoczna oraz umieszczona centralnie
 • nie może zawierać żadnych krawędzi czy ramek
 • nie może zawierać fragmentów pieczątek lub innych napisów
 • wymiary (w pikselach): 236x295 lub większe przy zachowaniu proporcji 4:5
 • format pliku: JPEG
 • rozmiar pliku: nie większy niż 1MB.

Brak wersji elektronicznej fotografii uniemożliwia dokonanie wpisu.

Załącz do systemu e-Rekrutacja, jeżeli otrzymałeś/otrzymałaś stypendium (np. NAWA, program im. K. Kalinowskiego, inne).

Stopka