Skip to content ↓

Wymagane dokumenty na I stopień

Dokumenty potrzebne do rekrutacji

Załącz do systemu e-Rekrutacja skan świadectwa.

Pamietaj, że świadectwo musi uprawniać do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którym go wydano.

Uprawnienia swojego świadectwa możesz sprawdzić na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, w systemie KWALIFIKATOR.

Jeżeli oceny nie są uwzględnione na świadectwie, szkoła wydaje tzw. transkrypt ocen. Załącz go do systemu e-Rekrutacja.

W niektórych przypadkach może być wymagane załączenie dodatkowych dokumentów niezbędnych do przeliczenia ocen - więcej informacji znajdziesz w zakładce Warunki rekrutacyjne na I stopień.

Jeżeli posiadasz polskie świadectwo dojrzałości, dyplom matury europejskiej (European Baccalaureate) lub międzynarodowej (International Baccalaureate) - nie musisz załączać apostille/legalizacji.

Sprawdź poniżej, czy Twoje świadectwo wymaga apostille czy legalizacji.

 

Twój dokument musi zostać opatrzony apostille, jeżeli został wydany w kraju będącym stroną Konwencji Haskiej.

sprawdź listę krajów na stronie Konwencji Haskiej

Po kliknięciu w wybrany kraj, znajdziesz listę instytucji wydających apostille.  

Aby uzyskać informację o procedurze, skontaktuj się bezpośrednio z odpowiednią instytucją. 

 

Twój dokument musi zostać zalegalizowany w ambasadzie/konsulacie, jeżeli został wydany w kraju, który nie jest stroną Konwencji Haskiej – czyli w kraju nie znajdującym się na powyższej liście.  

Legalizację może sporządzić: 

 1. polski konsul, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dany dokument, lub
 2. akredytowane w Polsce lub innym państwie członkowskim UE/EFTA/OECD przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dany dokument. 

 

PRZYKŁAD: 

Dokument wydany w Meksyku (w meksykańskim systemie edukacyjnym) może zostać zalegalizowany: 

 • w polskiej ambasadzie w Meksyku LUB 
 • w meksykańskiej ambasadzie w Polsce LUB 
 • w meksykańskiej ambasadzie w kraju UE/EFTA/OECD 

 

Aby uzyskać informację o procedurze legalizacji, skontaktuj się bezpośrednio z odpowiednią ambasadą lub konsulatem. Sprawdź:

wykaz polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych za granicą

wykaz zagranicznych placówek dyplomatycznych i konsularnych w Polsce

Uczelnia nie pośredniczy w procedurze uzyskania apostille/legalizacji.

Pamiętaj, że proces uzyskania apostille/legalizacji może trwać, dlatego rozpocznij procedurę odpowiednio wcześniej, uwzględniając terminy rekrutacji.

W razie wątpliwości skontaktuj się z nami.

Pamiętaj! Egzamin z języka polskiego jest obowiązkowy, jeżeli ubiegasz się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim.

Poniżej znajdziesz listę dokumentów, które zwolnią Cię z egzaminu - jeśli posiadasz któryś z nich, załącz go do systemu e-Rekrutacja.

 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
 • certyfikat albo zaświadczenie ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na poziomie min. B-2;
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego  na poziomie min. B-2;
 • zaświadczenie wydane przez Studium Języków Obcych AGH potwierdzające użytkowanie języka polskiego na poziomie min. B-2 w rozumieniu Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
 • certyfikat albo zaświadczenie potwierdzające znajomość języka polskiego na poziomie min. B2 w rozumieniu Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego wydane przez szkołę językową albo inną instytucję edukacyjną prowadzącą kursy języka polskiego;
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia) prowadzonych w języku polskim albo zaświadczenie o ukończeniu studiów oraz uzyskanym tytule zawodowym wraz z adnotacją uczelni o języku wykładowym w przypadku gdy dyplom nie został jeszcze kandydatowi wydany.

Jeżeli nie załączysz wymaganego dokumentu w określonym w kalendarzu rekrutacji terminie, musisz przystąpić do egzaminu z języka polskiego on-line. 

Sprawdź terminy egzaminu        Sprawdź opis egzaminu (PDF, 95 KB)

Pamiętaj! Egzamin z języka angielskiego jest obowiązkowy, jeżeli ubiegasz się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim.

Sprawdź listę dokumentów, które zwolnią Cię z egzaminu - jeśli posiadasz któryś z nich, załącz go do systemu e-Rekrutacja.

 • świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim;
 • zaświadczenie wydane przez Studium Języków Obcych AGH potwierdzające użytkowanie języka angielskiego na poziomie min. B-2 w rozumieniu Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
 • certyfikat albo zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie min. B-2 w rozumieniu Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego wydane przez szkołę językową albo instytucję edukacyjną przeprowadzającą egzaminy i/lub prowadzącą kursy języka angielskiego;
 • dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce (co najmniej pierwszego stopnia) prowadzonych w języku angielskim albo zaświadczenie o ukończeniu studiów oraz uzyskanym tytule zawodowym wraz z adnotacją uczelni o języku wykładowym w przypadku, gdy dyplom nie został jeszcze kandydatowi wydany;
 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, wymieniony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej na poziomie min. B-2 w rozumieniu Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - na przykład:
  • Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma)
  • Dyplom Matury Europejskiej (European Baccalaureate)
  • International English Language Testing System IELTS — na poziomie min. B2  
  • First Certificate in English (FCE)
  • Certificate in Advanced English (CAE)
  • Certificate of Proficiency in English (CPE)
  • Test of English as a Foreign Language (TOEFL) — co najmniej 87 pkt w wersji Internet-Based Test (iBT)
  • Test of English as a Foreign Language (TOEFL) — co najmniej 180 pkt w wersji Computer-Based Test (CBT) uzupełnione o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE)
  • Test of English as a Foreign Language (TOEFL) — co najmniej 510 pkt w wersji Paper-Based Test (PBT) uzupełnione o co najmniej 3,5 pkt z Test of Written English (TWE) oraz o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE)
  • Test of English for International Communication (TOEIC) — co najmniej 700 pkt
  • English for Speakers of Other Languages (ESOL) — First Class Pass at Intermediate Level, Higher Intermediate Level, Advanced Level
  • International English for Speakers of Other Languages (IESOL)— poziom „Communicator”, poziom „Expert”, poziom „Mastery”
  • City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Communicator (B2) 500/1765/2
  • City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Expert (C1) 500/1766/4
  • City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Mastery (C2) 500/1767/6
 • Pearson PTE Academic - co najmniej 59 pkt

Jeżeli nie załączysz wymaganego dokumentu w określonym w kalendarzu rekrutacji terminie, musisz przystąpić do egzaminu z języka angielskiego on-line.   

Sprawdź terminy egzaminu      Sprawdź opis egzaminu (PDF, 61 KB)

Załącz do systemu e-Rekrutacja skan paszportu - strona ze zdjęciem i danymi osobowymi.

Pamiętaj, aby w systemie e-Rekrutacja wpisać dane (imię i nazwisko) zgodnie z zapisem w paszporcie.

Paszport musi być ważny co najmniej do 30 września bieżącego roku.

Jeżeli Twoje dokumenty edukacyjne są wydane w języku angielskim, rosyjskim lub ukraińskim - na etapie rekrutacji nie musisz załączać tłumaczeń, chyba, że o to poprosimy.

Jeżeli Twoje dokumenty edukacyjne są wydane w języku innym niż angielski, rosyjski lub ukraiński - na etapie rekrutacji załącz tłumaczenia na język polski lub angielski.

Załącz do systemu e-Rekrutacja, jeżeli otrzymałeś/otrzymałaś stypendium (np. NAWA, program im. K. Kalinowskiego, inne).

Dokumenty potrzebne do wpisu na studia

Przywieź ze sobą oryginalny dokument, który został zaakceptowany w systemie e-Rekrutacja.

Przywieź ze sobą oryginalny dokument, który został zaakceptowany w systemie e-Rekrutacja.

Przywieź ze sobą oryginalny dokument, nawet jeżeli na etapie rekrutacji go nie załączyłeś/załączyłaś do systemu e-Rekrutacja.

Jeśli nie przystępowałeś/przystępowałaś do egzaminu językowego organizowanego przez AGH, musisz dostarczyć oryginalny dokument, który został zaakceptowany w systemie e-Rekrutacja.

Przyjdź do wpisu z paszportem. Jest on potrzebny do weryfikacji Twojej tożsamości.

Decyzję wydaje Kurator Oświaty po przeprowadzeniu procesu uznania świadectwa wydanego za granicą.

Proces przeprowadzany jest poza AGH - w Kuratorium Oświaty.

Nie musisz dostarczać decyzji Kuratora Oświaty, jeżeli posiadasz np. świadectwo wydane w UE/OECD/EFTA, dyplom matury europejskiej (European Baccalaureate) lub międzynarodowej (International Baccalaureate), lub świadectwo objęte umową międzynarodową (np. Chiny).

Jeżeli masz inne świadectwo, musisz dostarczyć decyzję Kuratora Oświaty.

W tym celu:

 • złóż wniosek do Kuratorium Oświaty
 • złóż wymagane dokumenty.

Wniosek oraz szczegółowe informacje znajdziesz na stronie Kuratorium Oświaty.

Dane kontaktowe:
Kuratorium Oświaty w Krakowie
ul. Szlak 73
31-153 Kraków

T: 12 448-11-10
T: 12 448-11-15
T: 12 448-11-20

kurator(at)kuratorium.krakow.pl

Jeżeli masz wątpliwości - skontaktuj się z nami.

Musisz przetłumaczyć swoje dokumenty edukacyjne (świadectwo, suplement z ocenami i - jeżeli posiadasz - wyniki egzaminu zewnętrznego).
 
Tłumaczenia muszą być sporządzone przez:

 • osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub
 • osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim UE, EFTA – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim OECD, lub
 • polskiego konsula, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub
 • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

Jeżeli w swoim kraju nie masz możliwości wykonać takiego tłumaczenia - możesz je zrobić w Polsce.

 
Znajdź tłumacza przysięgłego w Polsce

Tłumaczenia na język polski wykonaj z ORYGINALNYCH dokumentów. Tłumaczenia wykonane z KOPII lub SKANU dokumentów nie będą akceptowane.

Załącz do systemu e-Rekrutacja Twoje zdjęcie w oficjalnym stroju zrobione na jasnym tle.

Zdjęcie w wersji elektronicznej jest potrzebne do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS).

Wymogi dotyczące fotografii:

 • musi być kolorowa
 • w stroju oficjalnym spełniająca wymagania fotografii do dowodu osobistego; wyraz twarzy oraz ubiór powinien licować ze statusem przyszłego Studenta AGH
 • skadrowana w taki sposób, aby głowa była wyraźnie widoczna oraz umieszczona centralnie
 • nie może zawierać żadnych krawędzi czy ramek
 • nie może zawierać fragmentów pieczątek lub innych napisów
 • wymiary (w pikselach): 236x295 lub większe przy zachowaniu proporcji 4:5
 • format pliku: JPEG
 • rozmiar pliku: nie większy niż 1MB.

Brak wersji elektronicznej fotografii uniemożliwia dokonanie wpisu.

Załącz do systemu e-Rekrutacja, jeżeli otrzymałeś/otrzymałaś stypendium (np. NAWA, program im. K. Kalinowskiego, inne).

Jeżeli na etapie wpisu będziesz niepełnoletnia/niepełnoletni według polskiego prawa (tj. będziesz miała/miał poniżej 18 lat), dostępne są dla Ciebie następujące opcje wpisu:


1. Kandydat przychodzi do wpisu wraz z przedstawicielem ustawowym (np. rodzicem lub opiekunem prawnym) – należy wziąć ze sobą:

 • dokumenty tożsamości kandydata i przedstawiciela ustawowego;
 • oryginał oświadczenia przedstawiciela ustawowego;
 • akt urodzenia kandydata wraz z ewentualnym tłumaczeniem przysięgłym na język polski;
 • apostille lub legalizację do aktu urodzenia – akty urodzenia wydane w państwach członkowskich UE zwolnione są z obowiązku dołączania legalizacji/apostille.

Dokumenty rekrutacyjne niezbędne do dokonania wpisu podpisuje niepełnoletni kandydat.

2. Przedstawiciel ustawowy przychodzi sam do wpisu – musi wziąć ze sobą:

 • oryginał oświadczenia przedstawiciela ustawowego;
 • akt urodzenia kandydata wraz z ewentualnym tłumaczeniem przysięgłym na język polski;
 • apostille lub legalizację do aktu urodzenia – akty urodzenia wydane w państwach członkowskich UE zwolnione są z obowiązku dołączania legalizacji/apostille;
 • swój dokument tożsamości.

Dokumenty rekrutacyjne niezbędne do dokonania wpisu podpisuje przedstawiciel ustawowy.

3. Kandydat przychodzi sam do wpisu - musi wziąć ze sobą:

 • oryginał oświadczenia przedstawiciela ustawowego z notarialnie poświadczonym podpisem przedstawiciela ustawowego (przedstawiciel ustawowy składa podpis na oświadczeniu w obecności notariusza);
 • akt urodzenia kandydata wraz z ewentualnym tłumaczeniem przysięgłym na język polski;
 • apostille lub legalizację do aktu urodzenia – akty urodzenia wydane w państwach członkowskich UE zwolnione są z obowiązku dołączania
 • legalizacji/apostille;
 • swój dokument tożsamości.

Dokumenty rekrutacyjne niezbędne do dokonania wpisu podpisuje niepełnoletni kandydat.

Jeżeli oświadczenie przedstawiciela ustawowego z notarialnie poświadczonym podpisem przedstawiciela ustawowego jest sporządzone poza granicami Polski, dodatkowo należy dostarczyć:

 • tłumaczenie przysięgłe na język polski ww. dokumentu,
 • apostille lub legalizację do poświadczenia notarialnego.

4. Do wpisu przychodzi pełnomocnik kandydata – musi wziąć ze sobą:

 • oryginał oświadczenia przedstawiciela ustawowego z notarialnie poświadczonym podpisem przedstawiciela ustawowego (przedstawiciel ustawowy składa podpis na oświadczeniu w obecności notariusza);
 • akt urodzenia kandydata wraz z ewentualnym tłumaczeniem przysięgłym na język polski;
 • apostille lub legalizację do aktu urodzenia – akty urodzenia wydane w państwach członkowskich UE zwolnione są z obowiązku dołączania legalizacji/apostille;
 • swój dokument tożsamości;
 • pełnomocnictwo udzielone pełnomocnikowi przez przedstawiciela ustawowego kandydata w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwo z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu przedstawiciela ustawowego.

W pełnomocnictwie powinny być wskazane czynności, które może wykonywać pełnomocnik w związku z procesem rekrutacyjnym.
Pełnomocnictwo należy przedstawić wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski oraz opatrzone apostille/zalegalizowane.

 • podpisane przez pełnomocnika: zgoda na przetwarzanie danych osobowych i informacja administratora danych osobowych.

Dokumenty rekrutacyjne niezbędne do dokonania wpisu podpisuje pełnomocnik.

Jeżeli oświadczenie przedstawiciela ustawowego z notarialnie poświadczonym podpisem przedstawiciela ustawowego jest sporządzone poza granicami Polski, dodatkowo należy dostarczyć:

 • tłumaczenie przysięgłe na język polski ww. dokumentu,
 • apostille lub legalizację do poświadczenia notarialnego.

Stopka