Skip to content ↓

Opłaty

Opłaty za studia w języku angielskim znajdziesz na angielskiej wersji strony.

Semestralne opłaty za kształcenie w roku akademickim 2024/2025 - w trakcie aktualizacji

Kierunek I stopień II stopień
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
Budownictwo 1500 EUR/ semestr 1500 EUR/semestr
Inżynieria Bezpieczeństwa niedostępne 1500 EUR/semestr
Inżynieria Górnicza 1500 EUR/semestr 1500 EUR/semestr
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi 1500 EUR/semestr 1500 EUR/semestr
Inżynieria Kształtowania Środowiska 1500 EUR/semestr 1500 EUR/semestr
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych 1500 EUR/semestr 1500 EUR/semestr
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Edukacja Techniczno-Informatyczna 1300 EUR/semestr 1300 EUR/semestr
Ekotechnologie Cieplne niedostępne 1300 EUR/semestr
Informatyka Techniczna 1300 EUR/semestr 1300 EUR/semestr
Inżynieria Metali 1300 EUR/semestr 1300 EUR/semestr
Inżynieria Obliczeniowa 1300 EUR/semestr niedostępne
Inżynieria Procesów Przemysłowych 1300 EUR/semestr niedostępne
Metalurgia niedostępne 1300 EUR/semestr
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Automatyka i Robotyka 1400 EUR/semestr 1800 EUR/semestr
Elektrotechnika 1400 EUR/semestr 1800 EUR/semestr
Informatyka i Systemy Inteligentne 1500 EUR/semestr 1800 EUR/semestr
Informatyka Medyczna* 1200 EUR/semestr niedostępne
Inżynieria Biomedyczna 1400 EUR/semestr 1800 EUR/semestr
Metrologia i Inżynieria Pomiarów** niedostępne 2600 EUR/semestr
Mikroelektronika w Technice i Medycynie 1400 EUR/semestr 1800 EUR/semestr
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Cyberbezpieczeństwo 1700 EUR/semestr 1700 EUR/semestr
Elektronika 1700 EUR/semestr niedostępne
Elektronika i Telekomunikacja 1700 EUR/semestr 1700 EUR/semestr
Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce1 1700 EUR/semestr niedostępne
Teleinformatyka 1700 EUR/semestr 2100 EUR/semestr
Wydział Informatyki
Informatyka2 2500 EUR/semestr 2500 EUR/semestr
Informatyka - Data Science niedostępne 2500 EUR/semestr
Informatyka - Uczenie Maszynowe i Sztuczna Inteligencja** niedostępne 2500 EUR/semestr
Informatyka - Bezpieczeństwo Systemów i Cyberprzestrzeni** 2500 EUR/semestr niedostępne
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Automatyka Przemysłowa i Robotyka 1200 EUR/semestr 1300 EUR/semestr
Inżynieria Akustyczna 1575 EUR/semestr 1800 EUR/semestr
Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa 1500 EUR/semestr niedostępne
Mechanika i Budowa Maszyn 1075 EUR/semestr 1450 EUR/semestr
Inżynieria Mechatroniczna 1500 EUR/semestr 1625 EUR/semestr
Transport w Przemyśle 4.0 niedostępne 1800 EUR/semestr
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Ekologiczne Źródła Energii 1250 EUR/semestr 1500 EUR/semestr
Geofizyka 1250 EUR/semestr 1500 EUR/semestr
Geoinformatyka 1250 EUR/semestr 1500 EUR/semestr
Geologia Stosowana 1250 EUR/semestr 1500 EUR/semestr
Geoturystyka 1250 EUR/semestr 1500 EUR/semestr
Inżynieria i Analiza Danych 1250 EUR/semestr niedostępne
Inżynieria i Ochrona Środowiska 1250 EUR/semestr 1500 EUR/semestr
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Geodezja i Kartografia 1750 EUR/semestr 1750 EUR/semestr
Informatyka Geoprzestrzenna 1750 EUR/semestr 1800 EUR/semestr
Inżynieria i Monitoring Środowiska 1650 EUR/semestr 1850 EUR/semestr
Zmiany Klimatu - Przeciwdziałanie i Adaptacja niedostępne 1750 EUR/semestr
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Ceramika 1500 EUR/semestr 2000 EUR/semestr
Chemia Budowlana niedostępne 2000 EUR/semestr
Chemia w Kryminalistyce niedostępne 2500 EUR/semestr
Inżynieria Materiałowa 1500 EUR/semestr 2000 EUR/semestr
Komputerowo Wspomagana Inżynieria Materiałów Budowlanych* 2100 EUR/semestr niedostępne
Nanoinżynieria Materiałów3 niedostępne 2000 EUR/semestr
Technologia Chemiczna4 1500 EUR/semestr 2000 EUR/semestr
Wydział Odlewnictwa
Inżynieria Procesów Odlewniczych niedostępne 1800 EUR/semestr
Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich 1500 EUR/semestr 1800 EUR/semestr
Materiały i Technologie dla Energetyki i Lotnictwa niedostępne 1800 EUR/semestr
Odlewnictwo niedostępne 1800 EUR/semestr
Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne 1500 EUR/semestr 1800 EUR/semestr
Technologie Przemysłu 4.05 1500 EUR/semestr niedostępne
Wydział Metali Nieżelaznych
Ekoprojektowanie i Cyfryzacja Technologii Materiałowych 1600 EUR/semestr niedostępne
Inżynieria Metali Nieżelaznych 1600 EUR/semestr 1600 EUR/semestr
Inżynieria Produkcji i Jakości 1600 EUR/semestr 1600 EUR/semestr
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych niedostępne 1600 EUR/semestr
Recykling i Metalurgia niedostępne 1600 EUR/semestr
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe 1250 EUR/semestr 1400 EUR/semestr
Geotermia** niedostępne 1400 EUR/semestr
Inżynieria Naftowa i Gazownicza 1250 EUR/semestr 1400 EUR/semestr
Wydział Zarządzania
Informatyka i Ekonometria 1500 EUR/semestr 1500 EUR/semestr
Zarządzanie 1500 EUR/semestr 1500 EUR/semestr
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 1500 EUR/semestr 1500 EUR/semestr
Wydział Energetyki i Paliw
Energetyka 1300 EUR/semestr 2000 EUR/semestr
Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią 1500 EUR/semestr 2000 EUR/semestr
Energetyka Jądrowa niedostępne 2000 EUR/semestr
Energetyka Wodorowa niedostępne 2000 EUR/semestr
Nowoczesne Technologie Paliwowe 1500 EUR/semestr 2000 EUR/semestr
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Fizyka Medyczna 2000 EUR/semestr 1800 EUR/semestr
Fizyka Techniczna 2000 EUR/semestr 1800 EUR/semestr
Informatyka Stosowana 2000 EUR/semestr 1800 EUR/semestr
Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce 2000 EUR/semestr 1800 EUR/semestr
Nanoinżynieria Materiałów6 2000 EUR/semestr niedostępne
Wydział Matematyki Stosowanej
Matematyka 1250 EUR/semestr 1500 EUR/semestr
Wydział Humanistyczny
Kulturoznawstwo 800 EUR/semestr 800 EUR/semestr
Socjologia 800 EUR/semestr 800 EUR/semestr
Informatyka Społeczna 1000 EUR/semestr 1000 EUR/semestr

1 kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Wydział Humanistyczny oraz Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

2 kierunek prowadzony wspólnie na studiach pierwszego stopnia przez Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz przez Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

3 kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

4 kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz przez Wydział Energetyki i Paliw

5 kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Odlewnictwa oraz Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

6 kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

* kierunek planowany do uruchomienia

** kierunek planowany do utworzenia

Opłata za pierwszy semestr:

jeżeli rozpoczynasz studia w październiku - zapłać do 15 października;

jeżeli rozpoczynasz studia w lutym/marcu - zapłać do 15 marca.

Opłaty za kolejne semestry:

za semestr zimowy - zapłać do 30 września;

za semestr letni - zapłać do 15 marca.

 

Opłaty mogą być wnoszone w przeliczeniu na złote polskie według kursu średniego euro Narodowego Banku Polskiego w dniu wpłaty.

W kwestii numeru konta do wpłaty skontaktuj się z Dziekanatem Twojego Wydziału.

Jako student zagraniczny zostaniesz przyjęty na studia na warunkach odpłatności.

Opłata za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim nie jest pobierana od:

 • posiadacza Karty Polaka lub posiadacza decyzji w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 • posiadacza zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • posiadacza statusu uchodźcy nadanego w Polsce albo posiadacza ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do Polski z Ukrainy od 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, posiadają ochronę czasową do 30 czerwca 2024 r.

 • posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 • obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków jego rodziny, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiadacza zezwolenia na pobyt czasowy wydanego w celu połączenia się z rodziną (na decyzji o przyznaniu zezwolenia musi znaleźć się art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r.);
 • posiadacza zezwolenia na pobyt czasowy wydanego w związku z posiadaniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego udzielone przez inne państwo UE (art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach);
 • posiadacza zezwolenia na pobyt czasowy wydanego w związku z tym, że cudzoziemiec jest członkiem rodziny osoby posiadającej zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego udzielone przez inne państwo UE (art. 186 ust. 4 ustawy o cudzoziemcach);
 • cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym (rodzicem) lub zstępnym (dzieckiem) obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiadacza zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego w Polsce w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Zwolnienie z opłat: Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany na studia i posiadasz decyzję dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, decyzję ministra lub pismo NAWA - Twoje warunki finansowe w AGH zostaną określone zgodnie z tą decyzją (np. zwolnienie z opłat za kształcenie).

 

Studenci studiów niestacjonarnych z Kartą Polaka, kartą stałego pobytu, certyfikatem C-1 lub innym dokumentem wymienionym w Ustawie również wnoszą opłaty według tabeli z zakładki "Opłata za kształcenie". 

W rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 opłaty rekrutacyjne wynoszą:

 • 85 zł za każdy zadeklarowany kierunek studiów I i II stopnia w przypadku, jeżeli nie przystępujesz do egzaminu organizowanego przez AGH;
 • 100 zł za każdy zadeklarowany kierunek studiów I i II stopnia w przypadku, jeżeli przystępujesz do egzaminu organizowanego przez AGH;

Deklaracje opłać oddzielnie na poszczególne formy (stacjonarne/niestacjonarne) i stopnie (I/II) studiów. Łączne opłacenie deklaracji np. na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia może spowodować problemy z odpowiednim zaksięgowaniem wpłat.

Zapłać poprzez system płatności elektronicznych e-Card lub na numer rachunku podany w systemie e-Rekrutacja.

Za dzień uiszczenia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku szybkich płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH.

W przypadku przeniesienia opłata rekrutacyjna nie obowiązuje.

Koszt wydania legitymacji studenckiej w formie elektronicznej karty procesorowej (ELS) wynosi 22 zł.

Rekrutacja

Zapłać za ELS poprzez system szybkich płatności elektronicznych eCard lub na rachunek bankowy podany w systemie e-Rekrutacja.

Opłaty nie pobiera się od kandydatów posiadających status studenta AGH i absolwentów AGH, którzy ukończyli studia do roku czasu od dnia rozpoczęcia danej rekrutacji.

Przeniesienie

Opłatę za legitymację studencką wnieś bezpośrednio na numer konta podany przez Dziekanat Wydziału.

Stopka