Skip to content ↓

II stopień

Krok 1 - wybierz kierunek

Sprawdź, czy kierunek studiów, na którym chcesz studiować, oferowany jest w AGH - listę kierunków znajdziesz w zakładce Oferta edukacyjna.
Porównaj Twój program studiów z programem studiów w AGH korzystając z Sylabusa AGH.

Ważne, aby wybrany przez Ciebie kierunek studiów w AGH był zbieżny z Twoim dotychczasowym wykształceniem.

Napisz do nas, na jaki kierunek studiów chcesz się przenieść – podamy Ci kontakt do właściwego Dziekana Wydziału. Możesz również skorzystać z wyszukiwarki pracowników SKOS.

Krok 2 - skontaktuj się z Dziekanem

Skontaktuj się z Dziekanem - w e-mailu wyślij:

 • skan transkryptu ocen ze studiów II stopnia – musi zawierać przedmioty, które do tej pory zaliczyłeś/zaliczyłaś oraz skalę ocen,
 • skan zaświadczenia potwierdzającego status studenta w Twojej uczelni –  musi zawierać informację, że jest ono wydawane na potrzeby przeniesienia się na studia w AGH,
 • skan podania o przeniesienie – musi zawierać:  
  • Twój własnoręczny podpis (nie komputerowy!),
  • Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres do korespondencji),
  • powody, dla których chcesz się przenieść na naszą Uczelnię,
  • kierunek, na który chcesz się przenieść oraz wydział, poziom studiów oraz język wykładowy studiów (polski lub angielski)

Wzór podania o przeniesienie znajdziesz w zakładce Do pobrania.

Zapytaj Dziekana Wydziału, czy przeniesienie na wybrany kierunek jest możliwe, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów formalnych z następnych kroków.  

Dziekan Wydziału może również poprosić Cię o przesłanie innych dodatkowych dokumentów.

Krok 3 - przygotuj dokumenty

Jeżeli Dziekan Wydziału wyrazi wstępną zgodę na Twoje przeniesienie, prześlij do nas e-mailem następujące dokumenty:   

 • skan podania o przeniesienie z pozytywną wstępną zgodą Dziekana AGH,  
 • skan zaświadczenia potwierdzającego status studenta w Twojej uczelni –  musi zawierać informację, że jest ono wydawane na potrzeby przeniesienia się na studia w AGH,
 • skan dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z legalizacją (lub apostille),

Dyplom musi uprawniać Cię do ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia w uczelniach każdego typu w państwie, w którym wydano wymieniony dokument.

 • skan suplementu do dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz ze skalą ocen,  
 • skan transkryptu ocen ze studiów II stopnia – musi zawierać przedmioty, które do tej pory zaliczyłeś/zaliczyłaś oraz skalę ocen,
  • jeżeli na transkrypcie są wymienione niezaliczone przedmioty lub brak jest informacji o zaliczeniu, musisz dostarczyć dodatkowy dokument z macierzystej uczelni z adnotacją, że nie masz żadnych zaległości w nauce,
 • skan oficjalnego dokumentu potwierdzającego znajomość języka, w jakim prowadzone będą studia (polski lub angielski),

Dokumenty potwierdzające znajomość języka studiów są wymienione w zakładce Wymagane dokumenty.

Jeżeli nie posiadasz dokumentu potwierdzającego znajomość języka studiów Uczelnia może zorganizować dla Ciebie egzaminu językowego on-line. Napisz do nas, jeżeli chciałbyś/chciałabyś wziąć udział w egzaminie.  

 • dokument (np. WORD), w którym napiszesz Twoje dane osobowe: imię/imiona, nazwisko, serię i numer dokumentu tożsamości (paszportu) oraz datę ważności dokumentu tożsamości (paszportu).

Powyższe dane muszą być zgodne z Twoim dokumentem tożsamości (paszportem).

Zaszyfruj dokumenty przesłane e-mailem, a hasło podaj nam telefonicznie: +48 12 617 50 92.  

Po weryfikacji Twoje dokumenty prześlemy do Dziekanatu Wydziału.

Krok 4 - wpisz się na studia

Procedura Twojego przeniesienia będzie kontynuowana przez Dziekanat Wydziału.  

Skontaktuj się z Dziekanatem z prośbą o wystawienie dokumentu do wizy, jeśli będzie Ci potrzebny. Zapytaj również o opłatę za legitymację studencką, opłatę za studia i numer konta bankowego, na które należy je wnieść.

Do wpisu na studia w Dziekanacie Wydziału (po przyjeździe do Polski), przynieś oryginały następujących dokumentów:

 • związanych z wykształceniem, wraz z ich tłumaczeniem na język polski;
 • dokumentu potwierdzającego znajomość języka, w jakim prowadzone będą studia – jeżeli nie zdawałeś/zdawałaś naszego egzaminu językowego on-line; 
 • ważny paszport lub inny dokument tożsamości - do wglądu;  
 • dowód wniesienia opłaty za legitymację studencką (ELS). 

Przygotuj także skan zdjęcia do legitymacji studenckiej.

Jeżeli w trakcie wpisu otrzymasz skierowanie na badania lekarskie, umów się na wizytę w Przychodni Medycyny Pracy. Adres znajdziesz na stronie Sekcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Na badanie weź ze sobą skierowanie wystawione przez AGH. 

Po badaniu otrzymasz zaświadczenie lekarskie. Zanieś je do Dziekanatu Wydziału – w terminie określonym przez Dziekanat Wydziału.

Legalizacja / apostille do dyplomu ukończenia studiów wyższych

Jeżeli posiadasz polski dyplom - nie musisz posiadać apostille/legalizacji.

Jeżeli posiadasz zagraniczny dyplom, sprawdź poniżej, czy Twój dyplom wymaga apostille czy legalizacji.

Twój dokument musi zostać opatrzony apostille, jeżeli został wydany w kraju będącym stroną Konwencji Haskiej.

sprawdź listę krajów na stronie Konwencji Haskiej

Po kliknięciu w wybrany kraj, znajdziesz listę instytucji wydających apostille.  

Aby uzyskać informację o procedurze, skontaktuj się bezpośrednio z odpowiednią instytucją.

Twój dokument musi zostać zalegalizowany w ambasadzie/konsulacie, jeżeli został wydany w kraju, który nie jest stroną Konwencji Haskiej – czyli w kraju nie znajdującym się na powyższej liście.  

Legalizację może sporządzić: 

 • polski konsul, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji lub szkolnictwa wyższego wydano dany dokument, lub
 • akredytowane w Polsce lub innym państwie członkowskim UE/EFTA/OECD przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji lub szkolnictwa wyższego wydano dany dokument. 

PRZYKŁAD: 

Dokument wydany w Meksyku (w meksykańskim systemie edukacyjnym) może zostać zalegalizowany: 

 • w polskiej ambasadzie w Meksyku LUB 
 • w meksykańskiej ambasadzie w Polsce LUB 
 • w meksykańskiej ambasadzie w kraju UE/EFTA/OECD 

Aby uzyskać informację o procedurze legalizacji, skontaktuj się bezpośrednio z odpowiednią ambasadą lub konsulatem. Sprawdź:

wykaz polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych za granicą

wykaz zagranicznych placówek dyplomatycznych i konsularnych w Polsce

Uczelnia nie pośredniczy w procedurze uzyskania apostille/legalizacji.

Pamiętaj, że proces uzyskania apostille/legalizacji może trwać, dlatego rozpocznij procedurę odpowiednio wcześniej, uwzględniając terminy przeniesienia.

W razie wątpliwości skontaktuj się z nami.


Tłumaczenia dokumentów na język polski

Musisz przetłumaczyć swoje dokumenty edukacyjne (dyplom ukończenia studiów I stopnia i suplement z ocenami, transrypty ocen z dotychczasowych studiów, zaświadczenie o statusie studenta).
 
Tłumaczenia muszą być sporządzone przez:

 • osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub
 • osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim UE, EFTA – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim OECD, lub
 • polskiego konsula, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub
 • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

Jeżeli w swoim kraju nie masz możliwości wykonać takiego tłumaczenia - możesz je zrobić w Polsce.

 
Znajdź tłumacza przysięgłego w Polsce

Stopka